0,00 €
mena
0

Obchodné podmienky

Článok 1. Úvodné ustanovenia
 
1.1. Prevádzkovateľom internetového obchodu umiestneného na internetovej adrese www.docsimon.cz je ČESKÁ LÉKÁRNA HOLDING, a.s., so sídlom Nové sady 996/25, Staré Brno, 602 00 Brno Česká republika, IČ: 28511298, DIČ: CZ28511298, zapísaná v obchodnom registrivedenom Krajským súdom v Brne, oddiel B, vložka 6919 (ďalej len „predávajúci“).
Kontaktné údaje predávajúceho:
a) doručovacia adresa: Internetová lekáreňDocSimon, Krčská 1079/59, 140 00 Praha 4, Česká republika
b) telefón: +420 241 400 829
c) e-mail: info@docsimon.cz.
 
1.2. Tieto obchodné podmienky predávajúceho (ďalej len „obchodné podmienky“) sú vydané v súlade s ustanovením § 1751 a následne zákona č. 89/2012 Zb., občiansky zákonník, v znení neskorších predpisov, a bližšie vymedzujú a upresňujú práva a povinnosti zmluvných strán vzniknuté pri uzavieraní kúpnych zmlúv medzi predávajúcim a inou fyzickou či právnickou osobou (ďalej len „kupujúci“) prostredníctvom internetového obchodu predávajúceho na webe www.docsimon.cz (ďalej len „internetový obchod“) a tvoria neoddeliteľnú súčasť každej kúpnej zmluvy (o dodávke tovaru). Kúpna zmluva a obchodné podmienky sú vyhotovené v českom jazyku. Kúpnu zmluvu je možné uzavrieť v českom jazyku.

Článok 2. Predmet kúpnej zmluvy

2.1. Internetový obchod obsahuje zoznam tovaru ponúkajúceho predávajúcim na predaj, a to vrátane uvedenia cien jednotlivého ponúkaného tovaru. Ceny ponúkaného tovaru sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty a všetkých súvisiacich poplatkov mimo poštovného. Ponuka predaje tovaru a ceny tohto tovaru zostávajú v platnosti po dobu, kedy sú zobrazované v internetovom obchode. Týmto ustanovením nie je obmedzená možnosť predávajúceho uzavrieť kúpnu zmluvu za individuálne zjednaných podmienok. Všetky ponuky predaja tovaru umiestené v internetovom obchode sú nezáväzné a predávajúci nie je povinný uzavrieť kúpnu zmluvu ohľadne tohto tovaru.

2.2. V prípade liečiv môžu byť predmetom zásielkového výdaja len registrované liečivé prípravky, ktorých výdaj podľa rozhodnutia o registrácií nie je viazaný na lekársky predpis.

2.3. Internetový obchod obsahuje tiež informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru (ďalej len „poštovné“). Informácie o poštovnom uvedené v internetovom obchode platia len v prípade, kedy je tovar doručovaný v rámci územia Českej republiky. Tovar je zasielaný len na území Českej republiky.

2.4. Sortiment a ceny ponúkané v internetovom obchode nemusiazodpovedať ponuke kamenných lekárni prevádzkovaných prevádzkovateľom v Českej republike (ďalej len „Lekáreň“).

Článok 3. Objednaný tovar, uzavretie zmluvy
 
3.1. Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je vyplnenie všetkýchformulárom predpísaných údajov a náležitosti. Okamihom odoslania objednávky dochádza k uzavretiukúpnej zmluvy. Pred zaslaním objednávky predávajúcemu je kupujúcemu umožnené skontrolovať a meniť údaje, ktoré do objednávky kupujúci vložil, a to i s ohľadom na možnosť kupujúceho zisťovať a opravovať chyby vzniknuté pri zadávaní dát do objednávky. Objednávku odošle kupujúci predávajúcemu kliknutím na tlačidlo „Dokončiť“. Údaje uvedené v objednávke sú predávajúcemu považované za správne. Predávajúci bezodkladne po obdržaní objednávky toto obdržanie kupujúcemu potvrdí elektronickou poštou, a to na e-mailovú adresu kupujúceho uvedenú v objednávke.
 
3.2. Predávajúcije v závislosti na charakteru predmetu objednávky (neštandardné množstvo tovaru, výška ceny, náklady na prepravu, vzdialenosť apod.) vždy oprávnený žiadať kupujúceho o autorizáciu objednávky vhodným spôsobom, napr. telefonicky či písomne. Ak odmietne kupujúci objednávku požadovaným spôsobom autorizovať, je predávajúci oprávnený objednávku zrušiť.
 
3.3. Kupujúcisúhlasí s použitím komunikačných prostriedkov na diaľku pri uzavieraní kúpnej zmluvy. Náklady vzniknuté kupujúcemu pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzavretím kúpnej zmluvy (náklady na internetové pripojenie, náklady na telefónne hovory apod.) si hradí kupujúci sám.

3.4. Kúpna zmluva vrátane obchodných podmienok je archivovaná predávajúcim v elektronickej podobe a nie je kupujúcemu prístupná.
 
Článok 4. Cena a úhrada objednávky
 
4.1. Ceny uvedené v internetovom obchode sú platné v okamžiku objednania. Podľa uvedených podmienok môže byť cena zvýšená o poštovné. Ceny sa vzťahujú k popísaným produktom.
 
4.2. Spôsoby platby akceptované predávajúcimsú uvedené v platobných a dodacích podmienkach internetového obchodu.
 
4.3. Faktúra vystavená na základe kúpnej zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim je súčasne daňovým dokladom. Prevzatie tovaru kupujúcim je zásadne možné až po jeho úplnom zaplatení, pokiaľ nie je dohodnuté inak.
 
4.4. K cene tovaru bude pripočítané poštovné, ktoré sa kupujúci zaväzuje uhradiť spoločne s cenou tovaru.
 
Článok 5. Dopravné podmienky, poštovné
 
5.1. Spôsoby doručenia tovaruponúkané predávajúcim a ceny poštovného sú uvedené v platobných a dodacích podmienkacha v cenníku internetového obchodu.

5.2. V prípade, že kupujúci zvolil ako spôsob doručenia osobný odber tovaru, je povinnývždy počkať na zaslanie potvrdzujúcej správy, že je tovar pripravený k vyzdvihnutiu. V opačnom prípade je možné, že tovar nebude pripravený k odberu.

5.3. V prípade, že je na základe zvláštnej požiadavky kupujúceho dohodnutý iný spôsob dopravy, nesie kupujúci riziko a prípadné dodatočné náklady spojené s týmto spôsobom dopravy.

5.4. Ak je predávajúci podľa kúpnej zmluvy povinný dodať tovar na miesto určené kupujúcim v objednávke, je kupujúci povinný prevziať tovar pri dodaní. V prípade, že je z dôvoduna strane kupujúceho nutné tovar doručovať opakovane alebo iným spôsobom, než bolo uvedené v objednávke, je kupujúci povinný uhradiť náklady spojené s opakovaným doručovaním tovaru, resp. náklady spojené s iným spôsobom doručenia.
 
5.5. Pri prevzatí tovaru od prepravcu je kupujúci povinný skontrolovať počet balíkov, neporušenosť obalov tovaru a v prípade akýchkoľvek zásad toto neodkladne oznámiť prepravcovi. V prípade porušenia obalu svedčiaceho o neoprávnenom vniknutí do zásielky nemusí kupujúci zásielku od prepravcu prevziať. Podpisom dodacieho listu kupujúcipotvrdzuje, že zásielka tovaru splňovala všetky podmienky a náležitosti a na prípadnú neskoršiu reklamáciu ohľadne porušenia obalu zásielky nemôže byť braný ohľad.
 
Článok 6. Dodacia lehota
 
6.1. Liečivé prípravky budú odoslané kupujúcemu najneskôr v lehote 48 pracovných hodín od prijatia objednávky tak, aby bolo zaistené ich dodanie kupujúcemu najneskôr v lehote 3 pracovných dní od prijatia objednávky, alebo bude kupujúcemu najneskôr v lehote 3 pracovných dní od prijatia objednávky oznámené, že v tejto lehote nie je možné objednaný tovar dodať.
 
6.2. U ostatného tovaru neuvedeného v predchádzajúcom odstavci v prípade, že:
a) tovar je skladom, bude zásielka odovzdaná prepravcovi k doručeniu spravidla do 3 pracovných dní od prijatia objednávky; alebo
b) u tovaru, ktorý nie je skladom, bude zásielka odovzdaná prepravcovi k doručeniu v lehote dostupnosti uvedenej u daného tovaru od prijatia objednávky.
 
Článok 7. Zodpovednosť za chyby a záruka

7.1. Práva a povinnosti zmluvných strán týkajúce sazodpovednosti predávajúceho za chyby, vrátane záručnejzodpovednosti predávajúceho, sa riadi príslušnými všeobecne záväznými predpismi.

7.2. Informácie o rozsahu, podmienkach a spôsobe a uplatnenia práv z chybného plnenia, ktoré sa prejaví v záručnej dobe, sú uvedené v Reklamačnom poriadku predávajúceho, ktorý je dostupný na stránkach www.docsimon.sk

7.3. Ustanovenia Reklamačného poriadku sa nepoužijú pre kupujúceho, ktorý je podnikateľom a ktorý túto skutočnosť uvedie pri objednávke tovaru. Právo takéhoto kupujúceho na uplatnenie práv z chybného plnenia sa riadi výhradne príslušnými ustanoveniami platných právnych predpisov, ak sa nedohodnú  zmluvné strany v danom prípade inak.
 
7.4. Pokiaľ kupujúci reklamovaný tovar zasiela na adresu predávajúceho (to jest nepredáva ho priamo predávajúcemu), odporúča predávajúci spolu s reklamovaným tovarom zaslať i reklamačný list a kópiu dokladu o kúpe tovaru.

7.5. Predávajúci zaisťuje informačnú službu na tel. č. +420 241 400 829 poskytovanú farmaceutom po vymedzenú dobu prevádzky (v pracovné dni od 7:30 do 17:30). Táto informačná služba slúži rovnako k zaistenie zhromažďovania a odovzdávanie informácií o podozrení na nežiadúce účinky a chyby v akosti liečivých prípravkov, ktoré jej boli oznámené.

7.6. V prípade podozrenia na závažný alebo neočakávaný nežiadúci účinok liečivého prípravku, predávajúci odporúča kupujúcemu toto podozrenie ohlásiť tiež Štátnemu ústavu pre kontrolu liečiv.

7.7. Kupujúci má právo na náhradu nákladov účelne vynaložených pri uplatnení práva z chybného plnenia. Je tak zaistená mimo iné možnosť vrátenia reklamovaných liečivých prípravkov spôsobom, ktorý nespôsobí kupujúcemu náklady.
 
Článok 8. Odstúpenie od zmluvy
 
8.1. Kupujúci, ktorý je spotrebiteľom, je oprávnený od zmluvy odstúpiť i bez uvedenia dôvodu a bez akejkoľvek sankcie, a to v lehote 14 dní. Lehota podľa vety prvej beží odo dňa nasledujúceho po dni:
a) prevzatia tovaru, ak ide o kúpnu zmluvu; alebo
b) prevzatie poslednej dodávky tovaru, ak ide o zmluvu, ktorej predmetom je niekoľko druhov tovaru alebo dodanie niekoľko častí.
Aby bola dodržaná lehota pre odstúpenie od zmluvy podľa tohto odstavca, postačí odoslať odstúpenie od zmluvy pred uplynutím príslušnej lehoty.
 
8.2. Pre účely uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy musí kupujúci o svojom odstúpení od tejto zmluvy informovať predávajúceho:
a) na adrese Internetová lekáreňDocSimon, Krčská 1079/59, 140 00 Praha 4, Česká republika;
b) v ktorejkoľvek Lekárni v ČR; či
c) na emailovej adrese info@docsimon.cz,
a to formou jednostranného právneho jednania (napríklad listom zaslaným prostredníctvom prevádzkovateľa poštových služieb alebo e-mailom). Kupujúci, ktorý je spotrebiteľom, môže použiť vzorový formulár pre odstúpenie od zmluvy, nie je to však jeho povinnosťou.

8.3 V prípade obdržania odstúpenia od zmluvy predávajúci potvrdí bez zbytočného odkladu jeho prijatie a následne bude kupujúceho kontaktovať e-mailom alebo telefonicky a dohovorí/potvrdí si s kupujúcim ďalší postup.

8.4. V prípade uplatnenia práva podľa bodu 8.1. týchto obchodných podmienok je kupujúci povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 14 dní od odstúpenia, tovar, ktorý od predávajúceho obdržal:
a) zaslať predávajúcemu na adresu Internetová lekáreňDocSimon, Krčská 1079/59, 140 00 Praha 4, Česká republika alebo
b) odovzdaťosobnepredávajúcemu v ktorejkoľvekLekárniv ČR.
V prípade, že cena bola úplne alebo sčasti hradená platobnými poukážkami Sodexo, LeChequeDejeuner alebo Edenred, je kupujúci povinný tovar predávajúcemu vrátiť v Lekárni, v ktorej uskutočnil odber tovaru. Táto lehota sa považuje za zachovanú, pokiaľ kupujúci odošle predávajúcemu tovar späť pred jej uplynutím. Kupujúci ponesie priame náklady spojené s vrátením tovaru. Predávajúci môže po kupujúcom požadovať len úhradu nákladov stanovených právnymi predpismi.
 
8.5. Pokiaľ kupujúci odstúpi od zmluvy podľa bodu 8.1. týchto obchodných podmienok, vráti mu predávajúci bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní od dňa, kedy bolo predávajúcemu doručené oznámenie o odstúpenie od zmluvy, všetky peňažné prostriedky vrátane nákladov na dodanie, ktoré od neho na základe kúpnej zmluvy prijal, rovnaký spôsobom. V prípade, že cena bola celkovoalebo sčasti hradená platobnými poukážkami Sodexo, LeChequeDejeuner alebo Edenred, platobnou metódou Edenred či platobnou metódou Benefit Plus, vráti teda predávajúci kupujúcemu odpovedajúci počet príslušných platobných poukážok či v spolupráci s prevádzkovateľom príslušnej platobnej metódy zaistí navrátenie peňažných prostriedkov, ibaže sa zmluvné strany v danom prípade dohodli inak. Predávajúci vráti kupujúcemu prijaté peňažné prostriedky iným spôsobom len vtedy, pokiaľ s tým kupujúci súhlasil a pokiaľ mu tým nevzniknú ďalšie náklady. Ak kupujúci zvolil iný, než najlacnejší spôsob dodania tovaru, ktorý predávajúci ponúkne, vráti predávajúci kupujúcemu náklady na dodanie tovaru vo výške odpovedajúcej najlacnejšiemu ponúknutému spôsobu dodania tovaru (bezplatný osobný odber však do týchto variant dopravy nepatrí). Predávajúci však nie je povinný vrátiť kupujúcemu prijaté peňažné prostriedky do okamžiku, než mu kupujúci tovar odovzdá alebo preukáže, že tovar predávajúcemu odoslal.
 
8.6. Kupujúcizodpovedá predávajúcemu len za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku nakladania s týmto tovarom inak, než je nutné s ním nakladať s ohľadom na jeho povahu a vlastnosti. Pokiaľ teda bude vrátený tovar poškodený či opotrebený, vzniká predávajúcemu voči kupujúcemu nárok na náhradu škody jemu tým vzniknutej. Nárok na úhradu vzniknutej škody je predávajúci oprávnený jednostranne započítať proti nároku kupujúceho na vrátenie kúpnej ceny.
 
8.7. Kupujúci berie na vedomie, že od kúpnej zmluvy na dodávku tovaru nie je možné odstúpiť v nasledujúcich prípadoch:
a) predmetom kúpy bol tovar upravený podľa priania kupujúceho alebo pre jeho osobu,
b) predmetom kúpy bol tovar podliehajúci rýchlej skaze, takisto i tovar, ktorý bol po dodaní nenávratne zmiešaný s iným tovarom,
c) predmetom kúpy bol tovar v zavretom obale, ktorý kupujúci z obalu vybral a z hygienických dôvodov ho nie je možné vrátiť späť.

8.8. Kupujúci ďalej nemá nárok na odstúpenie od zmluvy uzavretej s predávajúcim, pokiaľ ide o zmluvu:
a) na základe ktorej predávajúci kupujúcemu vydá liečiva, vydá či predá zdravotnícke prostriedky a/alebo vydá či predá potraviny pre zvláštne lekárske účely; alebo
b) o dodávke potravín, nápojov alebo iného tovaru bežnej spotreby dodávaného do kupujúceho domácnosti alebo do iného miesta, ktoré kupujúci určil
.

8.9. Ustanovenia tohto článku obchodných podmienkach sa nepoužijú pre kupujúceho, ktorý je podnikateľom a ktorý túto skutočnosť uvedie pri objednávke tovaru. Právo takéhoto kupujúceho na odstúpenie od zmluvy uzavretej s predávajúcim sa riadi výlučne príslušnými ustanoveniami právnych predpisov, ak sa nedohodnú  zmluvné strany v danom prípade inak.
   
8.10. Kupujúci berie na vedomie skutočnosť, že ak sú s tovarom poskytované darčeky, ktorými sa rozumejú  produkty pribalené  tovaru i produkty poskytnuté zákazníkovi naviac k nakúpenému tovaru za cenu nepresahujúcu 1,- Kč bez DPH, a ak dôjde k využitiu práva odstúpiť od zmluvy podľa tohto článku obchodných podmienok, je kupujúci povinný spolu s vráteným tovarom vrátiť i s ním súvisiace poskytnuté darčeky, inak sa bude jednať na strane kupujúceho o bezdôvodné obohatenie.

 
Článok 9. Zrušenie objednávky zo strany predávajúceho
 
9.1. K zrušeniu objednávky zo strany predávajúceho môže dôjsť hlavne v prípade, že objednaný tovar sa už nevyrába alebo nedodáva. V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci skontaktuje kupujúceho e-mailom alebo telefonicky a dohodne sa s ním na ďalšom postupe (nahradenie objednaného tovaru iným, zrušenie objednávky apod.).
 
9.2. Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku, pokiaľ má dôvodné podozrenie, že kupujúci má v úmysle predávať objednaný tovar ďalej tretím osobám.

 
Článok 10. Záverečné ustanovenia
 
10.1. Odoslaním elektronickej objednávky kupujúci bez výhrad akceptuje všetky ustanovenia obchodných podmienok v znení platnom v deň odoslania objednávky, takisto i v deň odoslania objednávky platnú výšku ceny objednávaného tovaru (vrátane príp. expedičných a dopravných nákladov) uvedených v cenníku na internetovej stránke, ak nebude v konkrétnom prípade preukázateľne dohodnuté inak.

10.2. Kupujúci berie na vedomie a súhlasí, že obrázky u tovaru použité v internetovom obchode sú len ilustračné a nemusia úplnezodpovedať reálnej skutočnosti.

10.3. Kupujúci vytvorením objednávky prehlasuje a zaväzuje sa, že tovar kupuje pre seba a nebude tovar ďalej predávať tretím osobám. Toto prehlásenie kupujúci činí hlavne s ohľadom na skutočnosti, že predávajúci nie je oprávnený prevádzkovať distribúciu liečiv a že nie je  distribútorom zdravotníckych prostriedkov.V prípade, že sa toto prehlásenie kupujúceho ukáže byť nepravdivým či zavádzajúcim, zaväzuje sa zákazník nahradiť predávajúcemu v plnej výške všetky výdaje, náklady a škody, ktoré predávajúcemu v tejto súvislosti vzniknú, a to vrátane prípadných sankcií uložených predávajúcemu príslušnými dozornými orgánmi, vrátane vzniknutej nemajetkovej ujmy a vrátane nákladov vynaložených na súvisiace právne či iné odborné poradenstvo a posudky.
 
10.4. Všetky lehoty uvedené v týchto obchodných podmienkach začínajú bežať vždy od dňa, ktorý nasleduje po skutočnosti rozhodnej pre jej začiatok (napr. doručenie tovaru, odstúpenie od zmluvy apod.).

10.5. Predávajúci za účelom vybavenia objednávky a plnenia uzavretej kúpnej zmluvy spracováva osobné údaje kupujúceho v súladu so zásadami podrobne popísanými v dokumente Ochrana osobných údajov v e-shopeDocSimon, ktorý je dostupný na stránkach www.docsimon.sk

10.6. Predávajúci je oprávnený k poskytovaniu zdravotných služieb, druhu lekárenská starostlivosť, a ďalej je oprávnený k predaju tovaru na základe živnostenského oprávnenia. Predávajúci ďalej oznámil Štátnemu ústavu pre kontrolu liečiv, ktorý vykonáva dozor v oblasti zaobchádzania s liečivými prípravkami, že Lekáreň na adreseKrčská 1079/59, 140 00 Praha 4, vykonáva výdaj liečivých prípravkov zásielkovým spôsobom. Živnostenskú kontrolu vykonáva v rámci svojho pôsobenia príslušný živnostenský úrad. Dozor nad oblasťou ochrany osobných údajov vykonáva Úrad pre ochranu osobných údajov. Česká obchodná inšpekcia vykonáva vo vymedzenom rozsahu mimo iné dozor v oblasti ochrany spotrebiteľa.

10.7. Predávajúci týmto informuje kupujúceho, ktorý je spotrebiteľom, že subjektom mimosúdneho riešenia spotrebiteľských sporov je Česká obchodná inšpekcia, ktorej kontaktné údaje nájde na www.coi.cz. Spotrebiteľ má právo na mimosúdne riešenie spotrebiteľského sporu z kúpnej zmluvy alebo zo zmluvy o poskytovaní služieb s výnimkou zmlúv uzavretých v oblasti zdravotných služieb poskytovaných pacientom zdravotníckymi pracovníkmi za účelom poskytovania zdravotnej starostlivosti, vrátane predpisovania, vydávania a poskytovania liečivých prípravkov a zdravotníckych prostriedkov. Spotrebiteľ môže využiťrovnakú platformu pre riešenie sporov online, ktorá je zriadená Európskou komisiou na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 
10.8. Pokiaľ vzťah súvisiaci sužitím internetového obchodu alebo právny vzťah založený kúpnou zmluvou obsahuje medzinárodný (zahraniční) prvok, potom strany zjednávajú, že vzťah sa riadi českým právom a všetky spory budú rozhodované pred českými súdmi. Týmto nie sú dotknuté práva spotrebiteľa vyplývajúce z všeobecne záväzných právnych predpisov.

10.9. Pokiaľ by niektoré ustanovenie takýchto obchodných podmienok bolo neplatné a/alebo neúčinné, alebo sa neplatným a/alebo neúčinným stalo, nebude tým dotknutá platnosť a/alebo účinnosť zvyšných ustanovení.
 
10.10. Znenie obchodných podmienok môže predávajúci meniť či doplňovať. Týmto ustanovením nie sú dotknuté práva a povinnosti vzniknuté po dobu účinnosti predchádzajúceho znenia obchodných podmienok.


Tieto obchodné podmienky sú účinné od 25. 5. 2018.

 

Poučenie spotrebiteľa o práve na odstúpenie od zmluvy

 
1. Právo odstúpiť od zmluvy

1.1

Ak ste spotrebiteľ, do 14 dní máte právo odstúpiť od tejto zmluvy bez udania dôvodu.

 
1.2

Máte právo odstúpiť od tejto zmluvy bez udania dôvodu v lehote 14 dní odo dňa nasledujúceho po dni: 

a) kedy vy alebo vami určená tretia osoba (iná než dopravca) prevezmete tovar v prípade uzatvorenia kúpnej zmluvy, alebo

b) keď vy alebo vami určená tretia osoba (iná než dopravca) prevezmete poslednú dodávku tovaru v prípade uzatvorenia zmluvy, ktorej predmetom je niekoľko druhov tovaru alebo dodanie niekoľkých častí.

 
1.3

Aby ste si mohli uplatniť právo na odstúpenie od tejto zmluvy musíte o svojom odstúpení od tejto zmluvy informovať spoločnosť ČESKÁ LÉKÁRNA HOLDING, a. s., so sídlom Nové sady 996/25, Staré Brno, 602 00 Brno, IČ: 285 11 298 DIČ: SK4020339103, zapísanú v obchodnom registri vedenom Krajským súdom v Brne, oddiel B, vložka 6919, na adrese Lékárna Dr. Max, Krčská 1079/59, 140 00 Praha 4, alebo ktorúkoľvek pobočku lekární Dr. Max (http://www.drmax.cz/lekarny), či na e-mailovej adrese info@docsimon.sk, a to formou jednostranného právneho konania (napríklad listom zaslaným prostredníctvom prevádzkovateľa poštových služieb alebo e-mailom). Môžete použiť priložený vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy, nie je to však vašou povinnosťou.

 
1.4

Aby bola dodržaná lehota na odstúpenie od tejto zmluvy, postačuje odoslať odstúpenie od zmluvy pred uplynutím príslušnej lehoty.

 
2. Dôsledky odstúpenia od zmluvy

2.1

Ak odstúpite od tejto zmluvy, vrátime vám bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, kedy nám došlo vaše oznámenie o odstúpení od zmluvy, všetky peňažné prostriedky vrátane nákladov na dodanie, ktoré sme od vás na základe tejto zmluvy prijali, rovnakým spôsobom. Prijaté peňažné prostriedky vám vrátime iným spôsobom iba vtedy, ak s tým budete súhlasiť a ak vám tým nevzniknú ďalšie náklady. Ak ste si zvolili iný, než najlacnejší spôsob dodania tovaru, ktorý ponúkame, vrátime vám náklady na dodanie tovaru vo výške zodpovedajúcej ponúkanému najlacnejšiemu spôsobu dodania tovaru (bezplatný osobný odber však do týchto variantov dopravy nepatrí). Nie sme vám však povinní vrátiť prijaté peňažné prostriedky do okamihu, než nám tovar odovzdáte alebo preukážete, že ste nám tovar odoslali.

 
2.2 
a) Prevzatie tovaru

Tovar bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, kedy došlo k odstúpeniu od tejto zmluvy, zašlite na adresu ČESKÁ LÉKÁRNA HOLDING, a.s., P.O. Box 61, 908 01 Kúty, alebo ho odovzdajte do ktorejkoľvek pobočky lekární Dr. Max (http://www.drmax.cz/lekarny); Lehota sa považuje za zachovanú, ak nám odošlete tovar späť pred uplynutím lehoty 14 dní.

b) Náklady spojené s vrátením tovaru

Ponesiete priame náklady spojené s vrátením tovaru.

c) Zodpovednosť za zníženie hodnoty vráteného tovaru

Zodpovedáte iba za zníženie hodnoty tovaru v dôsledku nakladania s týmto tovarom iným spôsobom, než ktorý je nutný na oboznámenie sa s povahou a vlastnosťami tovaru, vrátane jeho funkčnosti.

Státní ústav pro kontrolu léčiv, Šrobárova 48, 100 41 Praha 10, www.sukl.cz

Hlásenie nežiadúcich účinkov
© Česká lékárna Holding a.s. Všetky práva vyhradené. v2

info  Pri poskytovaní našich služieb nám pomáhajú súbory cookie. Využívaním našich služieb s ich používaním súhlasíte.