0,00 €
mena
0

Obchodné podmienky

obchodnej spoločnosti ČESKÁ LÉKÁRNA HOLDING, a. s., so sídlom Nové sady 996/25, Staré Brno, 602 00 Brno, IČ: 285 11 298, DIČ: CZ28511298, zapísané v obchodnom registri vedenom na Krajskom súde v Brne, oddiel B, vložka 6919, na predaj tovaru prostredníctvom on-line obchodu umiestneného na internetovej adrese www.docsimon.sk.

 

Článok 1

Úvodné ustanovenia

1.1

Prevádzkovateľom internetového obchodu umiestneného na internetovej adrese www.docsimon.sk je ČESKÁ LÉKÁRNA HOLDING, a. s., so sídlom Nové sady 996/25, Staré Brno, 602 00 Brno, IČ: 285 11 298 DIČ: SK4020339103, zapísaná v obchodnom registri vedenom na Krajskom súde v Brne, oddiel B, vložka 6919 (ďalej iba „predávajúci“).

Kontaktné údaje predávajúceho:

i) doručovacia adresa - ČESKÁ LÉKÁRNA HOLDING, a.s., P.O. Box 61, 908 01 Kúty,

ii) telefón – (+420) 241400829

iii) e-mail - info@docsimon.sk.

 

1.2

Tieto obchodné podmienky predávajúceho (ďalej iba „obchodné podmienky“) sú vydané v súlade s ustanovením § 1751 a nasl. zákona č. 89/2012 Sb., Občiansky zákonník, v znení neskorších predpisov (ďalej tiež iba „NOZ“) a bližšie vymedzujú a spresňujú práva a povinnosti zmluvných strán, ktoré vzniknú pri uzatváraní kúpnych zmlúv medzi predávajúcim a inou fyzickou či právnickou osobou (ďalej iba „kupujúci“) prostredníctvom internetového obchodu predávajúceho na webe www.docsimon.sk (ďalej iba „internetový obchod“) a tvoria neoddeliteľnú súčasť každej kúpnej zmluvy (o dodávke tovaru). Kúpna zmluva a obchodné podmienky sú vyhotovené v českom jazyku. Kúpnu zmluvu je možné uzavrieť v slovenskom jazyku.

 

1.3  

Realizovaním objednávky kupujúci akceptuje obchodné podmienky. Vzťahy kupujúceho a predávajúceho sa riadia platným znením obchodných podmienok, ktoré sú pre obe zmluvné strany záväzné, ak nie je v zmluve dohodnuté výslovne niečo iné.

 

1.4

V prípade liečiv môžu byť predmetom zásielkového výdaja iba liečivé prípravky registrované podľa § 25 ods. 1 zákona č. 378/2007 Sb., zákon o liečivách, v znení neskorších predpisov (ďalej iba „zákon o liečivách“), ktorých výdaj podľa rozhodnutia o registrácii nie je viazaný na lekársky predpis.

 

1.5

Predávajúci je oprávnený na predaj tovaru na základe živnostenského oprávnenia a ďalej má súhlas Štátneho úradu na kontrolu liečiv so sídlom Šrobárova 48, 100 41 Praha 10, na výdaj liečivých prípravkov zásielkový spôsobom. Živnostenskú kontrolu vykonáva v rámci svojej pôsobnosti príslušný živnostenský úrad. Dozor nad oblasťou ochrany osobných údajov vykonáva Úrad na ochranu osobných údajov. Česká obchodná inšpekcia vykonáva vo vymedzenom rozsahu okrem iného dozor nad dodržiavaním zákona č. 634/1992 Sb., o ochrane spotrebiteľa, v znení neskorších predpisov.

 

1.6

Predávajúci týmto informuje kupujúceho, ktorý je spotrebiteľom, že subjektom mimosúdneho riešenia spotrebiteľských sporov je Česká obchodná inšpekcia so sídlom v Prahe 2, Štěpánská 567/15, PSČ 120 00, www.coi.cz. Spotrebiteľ má právo na mimosúdne riešenie spotrebiteľského sporu z kúpnej zmluvy alebo zo zmluvy o poskytovaní služieb s výnimkou zmlúv uzatvorených v oblasti zdravotníckych služieb poskytovaných pacientom zdravotníckymi pracovníkmi s cieľom poskytovať zdravotnícku starostlivosť, vrátane predpisovania, vydávania a poskytovania liečivých prípravkov a zdravotníckych prostriedkov.

Spotrebiteľ môže využít takisto platformu pre riešenie sporov online, ktorá je zriadená Europskou komisiou na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 

1.7

Znenie obchodných podmienok môže predávajúci meniť či doplňovať. Týmto ustanovením nie sú dotknuté práva a povinnosti vzniknuté počas účinnosti predchádzajúceho znenia obchodných podmienok.

 

Článok 2

Predmet kúpnej zmluvy

2.1

Internetový obchod obsahuje zoznam tovaru ponúkaného predávajúcim na predaj, a to vrátane uvedenia cien jednotlivo ponúkaného tovaru. Ceny ponúkaného tovaru sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty a všetkých súvisiacich poplatkov. Ponuka predaja tovaru a ceny tohto tovaru zostávajú v platnosti dovtedy, kým sú zobrazované v internetovom obchode. Týmto ustanovením nie je obmedzená možnosť predávajúceho uzavrieť kúpnu zmluvu za individuálne dohodnutých podmienok. Všetky ponuky predaja tovaru umiestnené v internetovom obchode sú nezáväzné a predávajúci nie je povinný uzavrieť kúpnu zmluvu ohľadne tohto tovaru.

 

2.2

Internetový obchod obsahuje tiež informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru (ďalej iba „poštovné“).

 

2.3

Kupujúci berie na vedomie a súhlasí, že obrázky pri tovaroch sú iba ilustračné a nemusia úplne zodpovedať reálnej skutočnosti.

 

Článok 3

Objednávanie tovaru, uzatvorenie zmluvy

3.1

Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je vyplnenie všetkých formulárom predpísaných údajov a náležitostí. Okamihom odoslania objednávky dochádza k uzatvoreniu kúpnej zmluvy. Pred zaslaním objednávky predávajúcemu je kupujúcemu umožnené skontrolovať a meniť údaje, ktoré do objednávky kupujúci vložil, a to aj s ohľadom na možnosť kupujúceho zisťovať a opravovať chyby vzniknuté pri zadávaní dát do objednávky. Objednávku odošle kupujúci predávajúcemu kliknutím na tlačidlo „Potvrdzujem a odosielam objednávku“. Údaje uvedené v objednávke sú predávajúcim považované za správne. Predávajúci bez zbytočného odkladu potvrdí kupujúcemu prijatie objednávky elektronickou poštou, a to na adresu elektronickej pošty kupujúceho uvedenú v objednávke.

 

3.2

Predávajúci je v závislosti od charakteru predmetu objednávky (množstvo tovaru, výška ceny, náklady na prepravu, vzdialenosť a pod.) vždy oprávnený žiadať kupujúceho o autorizáciu objednávky vhodným spôsobom, napr. telefonicky či písomne. Ak kupujúci odmietne objednávku požadovaným spôsobom autorizovať, považuje sa objednávka za neplatnú.

 

3.3

Kupujúci súhlasí s použitím komunikačných prostriedkov na diaľku pri uzatváraní kúpnej zmluvy. Náklady vzniknuté kupujúcemu pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzatváraním kúpnej zmluvy (náklady na internetové pripojenie, náklady na telefónne hovory a pod.) si hradí kupujúci sám.

 

3.4

Registrovaný kupujúci môže využiť rad výhod ponúkaných predávajúcim po registrácii v internetovom obchode. O týchto akciách bude kupujúci informovaný e-mailovým spravodajcom. Pri registrácii v internetovom obchode a pri objednávaní tovaru je kupujúci povinný uvádzať správne a pravdivo všetky údaje. Údaje uvedené kupujúcim v užívateľskom účte a pri objednávaní tovaru sú predávajúcim považované za správne.

 

3.5

Kupujúci realizovaním objednávky vyhlasuje a zaväzuje sa, že tovar kupuje pre seba a nebude tovar ďalej predávať tretím osobám. Toto vyhlásenie kupujúci robí hlavne s ohľadom na skutočnosti, že predávajúci nie je oprávnený vykonávať distribúciu liečiv v zmysle § 5 ods. 5 zákona o liečivách a že nie je distribútorom zdravotníckych prostriedkov v zmysle § 5 písm. f) zákona č. 268/2014 Sb., o zdravotníckych prostriedkoch, v znení neskorších predpisov. V prípade, že sa toto vyhlásenie kupujúceho ukáže byť nepravdivé či zavádzajúce, zaväzuje sa kupujúci nahradiť predávajúcemu v plnej výške všetky výdavky, náklady a škody, ktoré mu v tejto súvislosti vzniknú, a to vrátane prípadných sankcií uložených predávajúcemu príslušnými dohľadovými orgánmi, vrátane vzniknutej nemajetkovej ujmy a vrátane nákladov vynaložených na právne či iné odborné poradenstvo a posudky. 

 

Článok 4

Cena a úhrada objednávky

4.1

Ceny uvedené v internetovom obchode sú platne v okamihu objednávania. Podľa uvedených podmienok môže byť cena zvýšená o poštovné. Ceny sa vzťahujú k popísaným produktom.

 

4.2

Cenu tovaru a prípadné náklady spojené s dodaním tovaru podľa kúpnej zmluvy môže kupujúci uhradiť predávajúcemu nasledujúcimi spôsobmi:

i) v hotovosti na vybraných prevádzkárňach predávajúceho uvedených tu;

ii) v hotovosti na dobierku v mieste určenom kupujúcim v objednávke;

iii) bezhotovostne platobnou kartou;

iv) platobnou metódou PayPal

v) prevodom na bankový účet

 

4.3

Faktúra vystavená na základe kúpnej zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim je súčasne daňovým dokladom. Prevzatie tovaru kupujúcim je zásadne možné až po jeho úplnom zaplatení, ak to nie je dohodnuté inak.

 

4.4

K cene tovaru bude pripočítané poštovné, ktoré sa kupujúci zaväzuje uhradiť spoločne s cenou tovaru. Poštovné nie je účtované v prípade osobného odberu; ak však cena objednávky vrátane DPH neprekročí 7,7 €, je v prípade osobného odberu účtovaný poplatok 1,2 €.

 

4.5

Sortiment a ceny ponúkané v internetovom obchode nemusia zodpovedať ponuke kamenných lekární siete Dr. Max.

 

Článok 5

Dopravné podmienky, poštovné

5.1

Spôsob doručenia tovaru určuje predávajúci, ak to nie je v kúpnej zmluve stanovené inak. V prípade, že je spôsob dopravy dohodnutý na základe požiadaviek kupujúceho, nesie kupujúci riziko a prípadné dodatočné náklady spojené s týmto spôsobom dopravy.

 

5.2

Prehľad možných spôsobov doručenia zásielok a ich cien nájdete tu. Pri objednávke

nad 88,5 € s DPH doručovanej v rámci Slovenskej republiky nebude kupujúcemu účtované poštovné. Kupujúci je povinný pri voľbe osobného odberu vždy vyčkať na zaslanie potvrdzujúceho e-mailu o tom, že je objednaný tovar pripravený na prevzatie, inak je možné, že tovar nebude pripravený na odber.

 

5.3

Ak je predávajúci podľa kúpnej zmluvy povinný dodať tovar na miesto určené kupujúcim v objednávke, je kupujúci povinný prevziať tovar pri dodaní. V prípade, že je z dôvodov na strane kupujúceho nutné tovar doručovať opakovane alebo iným spôsobom než bolo uvedené v objednávke, je kupujúci povinný uhradiť náklady spojené s opakovaným doručovaním tovaru, resp. náklady spojené s iným spôsobom doručenia.

 

5.4

Pri prevzatí tovaru od prepravcu je kupujúci povinný skontrolovať počet balíkov, neporušenosť obalov tovaru a v prípade akýchkoľvek nedostatkov toto okamžite oznámiť prepravcovi. V prípade, že bude zistené porušenie obalu svedčiace o neoprávnenom vniknutí do zásielky, nemusí kupujúci zásielku od prepravcu prevziať. Podpisom dodacieho listu kupujúci potvrdzuje, že zásielka tovaru spĺňala všetky podmienky a náležitosti a na prípadnú neskoršiu reklamáciu ohľadne porušenia obalu zásielky sa nebude brať ohľad.

 

Článok 6

Dodacia lehota

6.1

V prípade, že (i) tovar je skladom, bude zásielka odovzdaná prepravcovi na doručenie spravidla do troch (3) pracovných dní od prijatia objednávky, (ii) pri tovare, ktorý nie je skladom, bude zásielka odovzdaná prepravcovi na doručenie v lehote dostupnosti uvedenej u daného tovaru od prijatia objednávky. Prepravnou firmou GLS je tovar doručený obvykle do 5 pracovných dní. Zamestnanec prepravnej firmy sa pokúsi až 2x doručiť objednávku na miesto určenia, prípadne Vás bude kontaktovať telefonicky.

Kuriér slovenskej pošty doručí objednávku na Vašu adresu obvykle do 5 pracovných dní. Pokiaľ Vás kuriér 2 razy nezastihne na udanej adrese, zásielka bude uložená na spádovej pošte, kde si ju môžete vyzdvihnúť do 14 dní.

 

Článok 7

Zodpovednosť za chyby, záruka, servis

7.1

Práva a povinnosti zmluvných strán ohľadne zodpovednosti predávajúceho za chyby, vrátane záručnej zodpovednosti predávajúceho, sa riadi príslušnými všeobecne záväznými predpismi [hlavne ustanovením § 2158 a nasl. NOZ, resp. ustanovením § 2099 a nasl. NOZ v prípade kupujúceho, ktorý je podnikateľom a ktorý túto skutočnosť uvedie pri objednávaní tovaru (napr. tým, že v objednávke uvedie svoje IČO a/alebo DIČ); a ďalej zákonom č. 634/1992 Sb., o ochrane spotrebiteľa.

 

7.2

Predávajúci je zodpovedný za to, že tovar pri prevzatí kupujúcim nemá chyby. Hlavne predávajúci je zodpovedný, že v čase, kedy si kupujúci tovar prevzal:

i) má tovar vlastnosti, ktoré si strany dohodli, a ak chýba dohoda, má také vlastnosti, ktoré predávajúci alebo výrobca popísali alebo ktoré kupujúci očakával s ohľadom na povahu tovaru a na základe ponúkanej reklamy,

ii) je tovar vhodný na účel, ktorý na jeho používanie uvádza predávajúci alebo na ktorý sa tovar tohto druhu zvyčajne používa,

iii) tovar zodpovedá akosťou alebo vyhotovením dohodnutej vzorke alebo predlohe, ak bola akosť alebo vyhotovenie určené podľa dohodnutej vzorky alebo predlohy,

iv) je tovar v zodpovedajúcom množstve, miere alebo hmotnosti, a

v)  tovar vyhovuje požiadavkám právnych predpisov.

Ak sa chyba prejaví v priebehu šiestich (6) mesiacov od prevzatia, má sa za to, že tovar bol chybný už pri prevzatí.

 

7.3

Ak nemá tovar vlastnosti stanovené v bode 7.2 týchto obchodných podmienok, môže kupujúci požadovať dodanie nového tovaru bez chýb, ak to nie je vzhľadom k povahe chyby neprimerané, ale ak sa chyba týka iba súčastí tovaru, môže kupujúci požadovať iba výmenu súčastí; ak to nie je možné, môže odstúpiť od zmluvy. Ak je to však vzhľadom na povahu chyby neúmerné, hlavne ak je možné chybu odstrániť bez zbytočného odkladu, má kupujúci právo na bezplatné odstránenie chyby. Právo na dodanie nového tovaru, alebo výmenu súčastí má kupujúci aj v prípade odstrániteľnej chyby, ak nemôže tovar riadne užívať kvôli opakovanému výskytu chyby po oprave alebo pre väčší počet chýb. V takom prípade má kupujúci aj právo odstúpiť od zmluvy. Ak neodstúpi kupujúci od zmluvy alebo ak si neuplatní právo na dodanie nového tovaru bez chýb, na výmenu jeho súčastí alebo na opravu tovaru, môže požadovať primeranú zľavu. Kupujúci má právo na primeranú zľavu aj v prípade, že mu predávajúci nemôže dodať nový tovar bez chýb, vymeniť jeho súčasti alebo opraviť tovar, ako aj v prípade, že predávajúci neurobí nápravu v primeranom čase alebo že by náprava kupujúcemu spôsobila značné problémy.

 

7.4

Ak nejde o tovar, ktorý sa rýchlo kazí alebo o použitý tovar, zodpovedá predávajúci za chyby, ktoré sa prejavia po prevzatí veci v záručnej lehote (záruka).

 

7.5

Právo z chybného plnenia kupujúcemu neprináleží, ak kupujúci pred prevzatím veci vedel, že vec má chybu, alebo pokiaľ kupujúci chybu sám spôsobil.

 

7.6

Kupujúci je oprávnený uplatniť si právo zo zodpovednosti za chyby, ktorá sa vyskytne na tovare v čase dvadsiatich štyroch (24) mesiacov od prevzatia. Ak je na predávanom tovare, na jeho obale, v návode pripojenom k tovaru alebo v reklame v súlade s inými právnymi predpismi uvedená lehota, počas ktorej je možné tovar používať, použijú sa ustanovenia o záruke za akosť (zárukou za akosť sa predávajúci zaväzuje, že tovar bude počas určitého obdobia spôsobilý na použitie pre obvyklý účel, alebo že si zachová obvyklé vlastnosti; tieto účinky má aj uvedenie záručnej lehoty alebo lehoty použiteľnosti tovaru na obale alebo v reklame). Kupujúci má právo na náhradu nákladov účelne vynaložených pri uplatnení práva podľa tohto odseku.

 

7.7

V prípade kupujúceho, ktorý je podnikateľom a ktorý túto skutočnosť uvedie pri objednávaní tovaru (napr. tým, že v objednávke uvedie svoje IČO a/alebo DIČ), sa nepoužijú ustanovenia 7.2. až 7.6. týchto obchodných podmienok a zodpovednosť predávajúceho za chyby, vrátane záručnej zodpovednosti predávajúceho, sa riadia príslušnými všeobecne záväznými predpismi, a to hlavne ustanovením § 2099 a nasl. NOZ.

 

7.8

Pri dodaní novej veci vráti kupujúci predávajúcemu na jeho náklady vec pôvodne dodanú.

 

7.9

Záručná lehota plynie od odovzdania tovaru kupujúcemu; ak bol tovar podľa kúpnej zmluvy odoslaný, plynie od dovezenia tovaru na miesto určené v objednávke.

 

7.10

Ak zistí kupujúci chyby tovaru, musí tieto skutočnosti oznámiť predávajúcemu písomne (list, e-mail: info@docsimon.sk), telefonicky alebo aj osobne, a to bez zbytočného odkladu. Predávajúci odporúča kupujúcemu nasledujúci postup: reklamačný list (môžete si ho stiahnuť tu) kupujúci priloží spolu s kópiou dokladu o kúpe tovaru a tovar zašle na adresu ČESKÁ LÉKÁRNA HOLDING, a.s., P.O. Box 61, 908 01 Kúty, Slovensko bežným balíkom, poprípade kupujúci môže reklamovaný tovar doručiť predávajúcemu osobne na ktorúkoľvek jeho pobočku. Predávajúci upozorňuje, že dobierky nepreberá! Predávajúci vydá kupujúcemu písomné potvrdenie o tom, kedy bola reklamácia uplatnená, čo je jej obsahom, aký spôsob vybavenia reklamácie sa požaduje, a to e-mailom bezprostredne po prijatí reklamácie (v prípade osobného uplatnenia je odovzdané ihneď); ďalej potvrdenie o dátume a spôsobe vybavenia reklamácie, vrátane potvrdenia o vykonaní opravy a čase trvania reklamácie, prípadne odôvodnenie zamietnutia reklamácie.

 

7.11

Predávajúci zabezpečuje informačnú službu poskytovanú farmaceutom počas vymedzeného prevádzkového času (v pracovné dni od 7.30 do 17.30 hod.); táto informačná služba slúži tiež na zaistenie zhromažďovania a odovzdávania informácií o podozrení na nežiaduce účinky liečivých prípravkov podľa § 85 ods. 2 písm. d) zákona o liečivách.

 

7.12

V prípade podozrenia na nežiaduci účinok či akýkoľvek problém v akosti liečivého prípravku nás informujte na info@docsimon.sk alebo nás kontaktujte prostredníctvom telefónu na čísle (+420) 241 400 829.

 

Článok 8

Odstúpenie od zmluvy

8.1

Kupujúci, ktorý je spotrebiteľom, je v súlade s § 1829 ods. 1 NOZ oprávnený od zmluvy odstúpiť aj bez udania dôvodu a bez akejkoľvek sankcie, a to v lehote 14 dní. Lehota podľa prvej vety plynie odo dňa nasledujúceho po dni:

i) prevzatia tovaru, ak ide o kúpnu zmluvu; alebo

ii) prevzatia poslednej dodávky tovaru, ak ide o zmluvu, ktorej predmetom je niekoľko druhov tovaru alebo dodanie niekoľkých častí.

Aby bola dodržaná lehota na odstúpenie od zmluvy podľa tohto odseku, postačuje odoslať odstúpenie od zmluvy pred uplynutím príslušnej lehoty.

 

8.2

Kupujúci, ktorý je právnickou osobou a/alebo podnikateľom a ktorý túto skutočnosť uvedie pri objednávaní tovaru (napr. tým, že v objednávke uvedie svoje IČO a/alebo DIČ), je oprávnený odstúpiť od zmluvy iba v prípadoch stanovených všeobecne záväznými predpismi, hlavne NOZ.

 

8.3

S cieľom uplatniť si právo na odstúpenie od zmluvy, musí kupujúci o svojom odstúpení od tejto zmluvy informovať predávajúceho na adrese ČESKÁ LÉKÁRNA HOLDING, a.s., P.O. Box 61, 908 01 Kúty, Slovensko, alebo v ktorejkoľvek pobočke predávajúceho či e-mailovej adrese info@docsimon.sk, a to formou jednostranného právneho konania (napríklad listom zaslaným prostredníctvom prevádzkovateľa poštových služieb alebo e-mailom). Kupujúci, ktorý je spotrebiteľom, môže použiť vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy, nie je to však jeho povinnosťou.

 

8.4

V prípade uplatnenia práva podľa bodu 8.1. týchto obchodných podmienok je kupujúci povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr však do štrnástich (14) dní  od odstúpenia, tovar, ktorý od predávajúceho dostal, zaslať predávajúcemu na adresu ČESKÁ LÉKÁRNA HOLDING, a.s., P.O. Box 61, 908 01 Kúty, Slovensko, alebo odovzdať predávajúcemu v ktorejkoľvek jeho pobočke. Táto lehota sa považuje za zachovanú, pokiaľ kupujúci odošle predávajúcemu tovar späť pred jej uplynutím. Kupujúci ponesie priame náklady spojené s vrátením tovaru. Predávajúci môže od kupujúceho požadovať iba úhradu nákladov stanovených v NOZ.

 

8.5

Ak kupujúci odstúpi od zmluvy podľa bodu 8.1. týchto obchodných podmienok, vráti mu predávajúci bez zbytočného odkladu, najneskôr do štrnástich (14) dní odo dňa, kedy bolo predávajúcemu doručené oznámenie o odstúpení od zmluvy, všetky peňažné prostriedky vrátane nákladov na dodanie, ktoré od neho na základe kúpnej zmluvy prijal, rovnakým spôsobom. Predávajúci vráti kupujúcemu prijaté peňažné prostriedky iným spôsobom iba vtedy, ak s tým kupujúci súhlasil a ak mu tým nevzniknú ďalšie náklady. Ak si kupujúci zvolil iný, než najlacnejší spôsob dodania tovaru, ktorý predávajúci ponúka, vráti predávajúci kupujúcemu náklady na dodanie tovaru vo výške zodpovedajúcej najlacnejšiemu ponúkanému spôsobu dodania tovaru (bezplatný osobný odber však do týchto variant dopravy nepatrí). Predávajúci však nie je povinný vrátiť kupujúcemu prijaté peňažné prostriedky do okamihu, než mu kupujúci tovar odovzdá alebo preukáže, že tovar predávajúcemu odoslal.

 

8.6      

Kupujúci, ktorý je spotrebiteľom, zodpovedá predávajúcemu iba za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku nakladania s týmto tovarom inak, než je nutné s ním nakladať s ohľadom na jeho povahu a vlastnosti. Ak teda bude vrátený tovar v rozpore s predchádzajúcou vetou poškodený, opotrebovaný či čiastočne spotrebovaný, vzniká predávajúcemu voči kupujúcemu nárok na náhradu škody jemu tým vzniknutej. Nárok na úhradu vzniknutej škody je predávajúci oprávnený jednostranne započítať proti nároku kupujúceho na vrátenie kúpnej ceny.

 

8.7

Kupujúci, ktorý je spotrebiteľom, berie na vedomie, že z dôvodov uvedených v § 1837 NOZ nie je možné od kúpnej zmluvy odstúpiť. Tak isto nie je možné odstúpiť od kúpnej zmluvy na dodávku tovaru:

(i) upraveného podľa želania kupujúceho alebo pre jeho osobu,

(ii) ktorý podlieha rýchlo skaze, ako aj tovaru, ktorý bol po dodaní nenávratne zmiešaný s iným tovarom,

(iii) v zatvorenom obale, ktorý kupujúci z obalu vybral a z hygienických dôvodov ho nie je možné vrátiť späť.

 

8.8

V prípade, že predávajúci dostane odstúpenie od zmluvy, musí bez zbytočného odkladu potvrdiť v textovej podobe jeho prijatie a následne bude kupujúceho kontaktovať e-mailom alebo telefonicky a dohovorí/potvrdí si s kupujúcim ďalší postup. 

 

8.9

Kupujúci berie na vedomie skutočnosť, že ak sú s tovarom poskytované darčeky, ktorými sa rozumie aj tovar poskytnutý predávajúcim kupujúcemu za cenu nepresahujúcu 10 cent (€0.10) bez DPH, je darovacia zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim uzatvorená s podmienkou, že ak dôjde k využitiu práva kupujúceho odstúpiť od zmluvy podľa § 1829 NOZ, darovacia zmluva stráca účinnosť a kupujúci je povinný spolu s vráteným tovarom vrátiť aj s ním súvisiace poskytnuté darčeky, inak sa to bude považovať na strane kupujúceho o bezdôvodné obohatenie.

 

Článok 9

Zrušenie objednávky zo strany predávajúceho

9.1          

K zrušeniu objednávky môže dôjsť hlavne v prípade, že objednaný tovar sa už nevyrába alebo nedodáva. V prípade, že táto situácia nastane, zaväzuje sa predávajúci okamžite kontaktovať kupujúceho e-mailom alebo telefonicky a dohovoriť sa s ním na ďalšom postupe (náhrada objednaného tovaru iným, zrušenie objednávky a pod.).

 

Článok 10

Ochrana osobných údajov

10.1

Osobné dáta kupujúceho sú dôverné a sú spracovávané predávajúcim len za účelom vybavenia objednávky kupujúceho a pre účely zasielania informácií a obchodných oznámení kupujúcemu.

 

10.2

Niektoré údaje poskytnuté kupujúcim pri využívaní internetového obchodu môžu mať povahu osobných údajov v zmysle zákona č. 101/2000 Zb., o ochrane osobných údajov, v znení neskorších predpisov (ďalej len "ZOOÚ"). Kupujúci súhlasí s tým, aby predávajúci zhromažďoval osobné údaje kupujúceho uvedené pri objednávke, spracovával ich a uchovával, a to ako správca v zmysle ZOOÚ. Predávajúci sa plne riadi ZOOÚ a robí všetko pre to, aby osobné údaje poskytnuté kupujúcim chránil.

 

10.3.       

Kupujúci udeľuje súhlas so zhromažďovaním, uchovávaním a spracovávaním poskytnutých osobných údajov po dobu neurčitú. Kupujúci potvrdzuje, že poskytnuté osobné údaje sú presné a pravdivé a sú poskytované dobrovoľne. Kupujúci je povinný bez zbytočného odkladu informovať predávajúceho o zmene poskytnutých údajov. Spracovaním osobných údajov kupujúceho môže predávajúci poveriť tretiu osobu, ako spracovateľa. Kupujúci si je vedomý, že súhlas so spracovaním osobných údajov môže kedykoľvek odvolať písomným oznámením doručeným predávajúcemu. Po dobu, na ktorú je súhlas udelený, má kupujúci právo na informácie o spracovaní ním poskytnutých osobných údajov, najmä právo žiadať predávajúceho o vysvetlenie, odstránenie nevyhovujúceho stavu vrátane blokovania, vykonania opravy, doplnenia alebo likvidácie osobných údajov a právo obrátiť sa so svojím podnetom na Úrad na ochranu osobných údajov. Kupujúci je oprávnený požadovať informáciu aké osobné údaje o ňom predávajúci spracováva, a to v rozsahu určenom ZOOÚ. Informácia bude poskytnutá bez zbytočného odkladu za primeranú úhradu neprevyšujúcu náklady nevyhnutné na poskytnutie takejto informácie.

 

Článok 11

Záverečné ustanovenia

11.1         

Tieto obchodné podmienky platia v znení uvedenom na internetovej stránke predávajúceho v deň odoslania elektronickej objednávky, ak sa medzi účastníkmi písomne nedohodlo niečo iné.

 

11.2       

Odoslaním elektronickej objednávky kupujúci bez výhrad akceptuje všetky ustanovenia obchodných podmienok v znení platnom v deň odoslania objednávky, ako aj v deň odoslania objednávky platnú výšku ceny objednávaného tovaru (vrátane prípadných expedičných a dopravných nákladov) uvedenú v cenníku na internetovej stránke, ak nebude v konkrétnom prípade preukázateľne dohodnuté inak.

 

11.3

Ak vzťah súvisiaci s využitím internetového obchodu alebo právny vzťah založený kúpnou zmluvou obsahuje medzinárodný (zahraničný) prvok, potom strany súhlasia, že vzťah sa riadi českým právom a všetky spory budú rozhodované pred českými súdmi. Týmto nie sú dotknuté práva spotrebiteľa vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov.

 

11.4

Kúpna zmluva vrátane obchodných podmienok je archivovaná predávajúcim v elektronickej podobe a nie je kupujúcemu prístupná. 

 

11.5

Všetky lehoty uvedené v týchto obchodných podmienkach začínajú plynúť vždy od dňa, ktorý nasleduje po skutočnosti rozhodnej pre jej začiatok (napr. doručenie tovaru, odstúpenie od zmluvy a pod.).

 

11.6

Predávajúci je v zmysle ustanovenia § 1826 ods. 1 písm. e) NOZ vo vzťahu ku kupujúcemu viazaný Etickým kódexom českej lekárnickej komory (znenie kódexu je dostupné tu) a Etickým kódexom Dr. Max.

 

11.7

Ak by niektoré ustanovenia týchto obchodných podmienok boli neplatné a/alebo neúčinné, alebo sa neplatnými a/alebo neúčinnými stali, nebude tým dotknutá platnosť a/alebo účinnosť ostatných ustanovení. Zmeny a doplnky kúpnej zmluvy či obchodných podmienok vyžadujú písomnú formu.

Tieto obchodné podmienky sú účinné od 01.03.2016

 

Poučenie spotrebiteľa o práve na odstúpenie od zmluvy

 
1. Právo odstúpiť od zmluvy

1.1

Ak ste spotrebiteľ, do 14 dní máte právo odstúpiť od tejto zmluvy bez udania dôvodu.

 
1.2

Máte právo odstúpiť od tejto zmluvy bez udania dôvodu v lehote 14 dní odo dňa nasledujúceho po dni: 

a) kedy vy alebo vami určená tretia osoba (iná než dopravca) prevezmete tovar v prípade uzatvorenia kúpnej zmluvy, alebo

b) keď vy alebo vami určená tretia osoba (iná než dopravca) prevezmete poslednú dodávku tovaru v prípade uzatvorenia zmluvy, ktorej predmetom je niekoľko druhov tovaru alebo dodanie niekoľkých častí.

 
1.3

Aby ste si mohli uplatniť právo na odstúpenie od tejto zmluvy musíte o svojom odstúpení od tejto zmluvy informovať spoločnosť ČESKÁ LÉKÁRNA HOLDING, a. s., so sídlom Nové sady 996/25, Staré Brno, 602 00 Brno, IČ: 285 11 298 DIČ: SK4020339103, zapísanú v obchodnom registri vedenom Krajským súdom v Brne, oddiel B, vložka 6919, na adrese Lékárna Dr. Max, Krčská 1079/59, 140 00 Praha 4, alebo ktorúkoľvek pobočku lekární Dr. Max (http://www.drmax.cz/lekarny), či na e-mailovej adrese info@docsimon.sk, a to formou jednostranného právneho konania (napríklad listom zaslaným prostredníctvom prevádzkovateľa poštových služieb alebo e-mailom). Môžete použiť priložený vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy, nie je to však vašou povinnosťou.

 
1.4

Aby bola dodržaná lehota na odstúpenie od tejto zmluvy, postačuje odoslať odstúpenie od zmluvy pred uplynutím príslušnej lehoty.

 
2. Dôsledky odstúpenia od zmluvy

2.1

Ak odstúpite od tejto zmluvy, vrátime vám bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, kedy nám došlo vaše oznámenie o odstúpení od zmluvy, všetky peňažné prostriedky vrátane nákladov na dodanie, ktoré sme od vás na základe tejto zmluvy prijali, rovnakým spôsobom. Prijaté peňažné prostriedky vám vrátime iným spôsobom iba vtedy, ak s tým budete súhlasiť a ak vám tým nevzniknú ďalšie náklady. Ak ste si zvolili iný, než najlacnejší spôsob dodania tovaru, ktorý ponúkame, vrátime vám náklady na dodanie tovaru vo výške zodpovedajúcej ponúkanému najlacnejšiemu spôsobu dodania tovaru (bezplatný osobný odber však do týchto variantov dopravy nepatrí). Nie sme vám však povinní vrátiť prijaté peňažné prostriedky do okamihu, než nám tovar odovzdáte alebo preukážete, že ste nám tovar odoslali.

 
2.2 
a) Prevzatie tovaru

Tovar bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, kedy došlo k odstúpeniu od tejto zmluvy, zašlite na adresu ČESKÁ LÉKÁRNA HOLDING, a.s., P.O. Box 61, 908 01 Kúty, alebo ho odovzdajte do ktorejkoľvek pobočky lekární Dr. Max (http://www.drmax.cz/lekarny); Lehota sa považuje za zachovanú, ak nám odošlete tovar späť pred uplynutím lehoty 14 dní.

b) Náklady spojené s vrátením tovaru

Ponesiete priame náklady spojené s vrátením tovaru.

c) Zodpovednosť za zníženie hodnoty vráteného tovaru

Zodpovedáte iba za zníženie hodnoty tovaru v dôsledku nakladania s týmto tovarom iným spôsobom, než ktorý je nutný na oboznámenie sa s povahou a vlastnosťami tovaru, vrátane jeho funkčnosti.

Státní ústav pro kontrolu léčiv, Šrobárova 48, 100 41 Praha 10, www.sukl.cz

Hlásenie nežiadúcich účinkov
© Česká lékárna Holding a.s. Všetky práva vyhradené.