0,00 €
mena
0

Ochrana osobných údajov v e-shope DocSimon

 

I.    Úvod


1.    Účelom tohto dokumentu Ochrana osobných údajov v e-shope DocSimon (ďalej len „zásady“) je podrobné vysvetlenie podmienok spracúvania osobných údajov, ku ktorému dochádza zo strany spoločnosti ČESKÁ LÉKÁRNA HOLDING, a.s., IČ: 28511298, sídlom Nové sady 996/25, Staré Brno, 602 00 Brno, zapísanej v obchodnom registri vedenom Krajským súdom v Brne, odd. B, vložka 6919 (ďalej len „prevádzkovateľ“), pri prevádzke e-shopu DocSimon umiestneného na stránkach www.docsimon.sk (ďalej len „e-shop“). Prevádzkovateľ určuje účel a prostriedky spracúvania osobných údajov v e-shope. Mimo prevádzku e-shopu prevádzkovateľ prevádzkuje tiež sieť lekárni a výdajni zdravotníckych prostriedkov Dr.Max v Českej republike (spoločne ďalej len „lekáreň“).


2.     Pri prevádzke e-shopu sú spracúvané osobné údaje zákazníka, ktorý je fyzickou osobou a ktorý vykoná v e-shope   nákup či rezerváciu tovaru (ďalej takisto len „zákazník“ či „príjemca“). Osobným údajom je akákoľvek informácia týkajúca sa určeného alebo určiteľného údaju o príjemcovi. Príjemca sa považuje za určený alebo určiteľný, ak je možné príjemcu priamo či nepriamo identifikovať hlavne na základe čísla, kódu alebo jedného či viac prvkov, špecifických pre jeho fyzickú, fyziologickú, psychickú, ekonomickú, kultúrnu alebo sociálnu identitu; osobným údajom je napríklad meno, priezvisko, e-mail, mobilný telefón; osobný údajom môže v spojení s ďalším osobným údajom byť i údaj o nákupnej preferencii (spoločne ďalej len „osobný údaj“ či „údaj“).


3.    Osobné údaje príjemcu sú spracúvané v súlade s týmito zásadami. Spracúvaním osobných údajov je akákoľvek operácia alebo sústava operácií robená s osobnými údajmi automatizovane alebo manuálne, prostriedkami výpočtovej techniky i inými prostriedkami, a to hlavne zhromažďovanie, ukladanie na nosiče informácií, sprístupňovanie, úprava alebo pozmenenie, vyhľadávanie, používanie, odovzdávanie, uchovávanie, triedenie alebo kombinovanie, blokovanie a likvidácia (ďalej len „spracúvanie“).


4.     Príjemca je povinný si tieto zásady starostlivo preštudovať skôr , než vykoná nákup tovaru v e-shope či než udelí súhlas. V prípade, že príjemca ktorémukoľvek bodu alebo podmienke podľa týchto zásad nerozumie, môže sa obrátiť na prevádzkovateľa v kontaktoch uvedených nižšie.


5.    K ochrane poskytnutých osobných údajov pristupuje prevádzkovateľ s vysokou starostlivosťou. Osobné údaje sú prevádzkovateľom spracúvané transparentne a v súlade s danou účinnou právnou úpravou.


6.    Prevádzkovateľ zásadne zhromažďuje len tie osobné údaje, ktoré skutočne potrebuje k stanovenému účelu. Prevádzkovateľ koná všetko tak, aby priebežne hodnotil spracúvanie, či už z hľadiska patričného zabezpečenia, minimalizácie osobných údajov, takisto i z hľadiska transparentnosti, korektnosti a zákonnosti.  Prevádzkovateľ dodržuje zásadu zodpovednosti, integrity, dôvernosti, presnosti a obmedzenie uloženia.


7.    Prevádzkovateľ pri prevádzke e-shopu nespracúva zvláštne kategórie osobných údajov, akými sú údaje hovoriace o rasovom alebo etnickom pôvode, politických názoroch, členstve v odboroch, náboženskom vyznaní či filozofickom presvedčení, zdravotnom stave, sexuálnom živote či sexuálnej orientácii príjemcu. V rámci prevádzky e-shopu sú síce spracúvané mimo iné i údaje o liečivých prípravkoch, zdravotníckych prostriedkoch a potravinách pre zvláštne lekárske účely (spoločne ďalej len „prípravok“), ktoré si zákazník objednal, tieto údaje však nevypovedajú o zdravotnom stave zákazníka, pretože prevádzkovateľom nie je zisťované, pre koho je daný prípravok určený a ani k takému zisteniu nie je možné pri spracúvaní údajov pre daný účel prísť. Pokiaľ napríklad zákazník objedná v e-shope prípravok, ktorý je určený pre jeho rodinného príslušníka, objednávka bude prevádzkovateľom zaznamenaná s údajmi zákazníka, ktorý ju vykonal, táto skutočnosť každopádne nevypovedá o zdravotnom stave tohoto zákazníka.


8.    Tieto zásady sú platné a účinné od 25.05.2018. Prevádzkovateľ je oprávnený v prípade potreby zásady zmeniť, avšak toto nemá dopad na podmienky už odsúhlaseného spracúvania. Pri používaní e-shopu je príjemca povinný znenie zásad pravidelne kontrolovať.


II.    Kontaktné údaje prevádzkovateľa


1.    Kontaktné údaje prevádzkovateľa sú nasledujúce:
a)    info@drmax.cz
b)    00420 844 909 909 (volanie je spoplatnené podľa cenníka daného operátora)
c)    ČESKÁ LÉKÁRNA HOLDING, a.s., Kontaktné centrum Dr.Max, Nové sady 996/25, 602 00 Brno Česká republika
2.    Prevádzkovateľ menoval poverenca pre ochranu osobných údajov, ktorého kontaktné údaje sú nasledujúce:
a)    dpo@drmax.cz
b)    ČESKÁ LÉKÁRNA HOLDING, a.s., Poverenec pre ochranu osobných údajov, Nové sady 996/25, 602 00 Brno


III.    Spracúvané osobné údaje, právny základ, účely a doba spracúvania
 

1.   Nákup tovaru
-    Za účelom prijatia objednávky, uzavretia a plnenia kúpnej zmluvy so zákazníkom prevádzkovateľ spracúva osobné údaje zákazníka v nasledujúcom rozsahu:
o    meno, priezvisko, telefónne číslo a e-mailová adresa zákazníka;
o    údaje o objednanom tovare (druh, množstvo, cena);
o    údaj o zvolenej platobnej metóde;
o    údaj o zvolenom spôsobe dodania tovaru;
o    fakturačná adresa (ulica, číslo popisné, mesto PSČ);
o    dodacia adresa, pokiaľ je tovar zaslaný na adresu určenú zákazníkom a táto adresa sa líši od fakturačnej adresy;
o    údaj o mieste, kde si zákazník praje tovar vyzdvihnúť, pokiaľ zákazník zvolí možnosť osobného odberu;
o    údaj o firme, IČ a DIČ, pokiaľ ho zákazník uvedie;
o    prípadná poznámka k objednávke, pokiaľ si zákazník uvedie;
o    údaj o komunikácii medzi prevádzkovateľom a zákazníkom súvisiaci s nákupom.
-    Poskytnutie a spracúvanie týchto osobných údajov je nutné pre naplnenie hore uvedeného účelu. Spracúvanie osobných údajov je súčasne nutné pre vykonanie opatrení prijatých pred uzavretím zmluvy a pre plnenie zmluvy uzavretej medzi zákazníkom a prevádzkovateľom, pre plnenie povinností prevádzkovateľa vyplývajúcich z právnych predpisov, a to hlavne z predpisov upravujúcich poskytovanie zdravotných služieb, zaobchádzanie s liečivami a ochranu spotrebiteľa, a rovnako pre ochranu oprávnených záujmov prevádzkovateľa z dôvodu preukázania súladu pri kontrolách zo strany orgánov dozoru a pre obhajobu a výkon práv prevádzkovateľa.
-    Údaje uvedené v tomto odstavci III.1. prevádzkovateľ spracúva po dobu 5 rokov od uzavretia kúpnej zmluvy. Daňové doklady, ktoré môžu obsahovať osobné údaje, sa potom uchovávajú po dobu 10 rokov od konca zdaňovacieho obdobia, v ktorom sa plnenie uskutočnilo.


2.    Reklamácia a odstúpenie od zmluvy
-    Za účelom vybavenia reklamácie zákazníka prevádzkovateľ spracúva osobné údaje zákazníka v nasledujúcom rozsahu:
o    meno a priezvisko zákazníka;
o    kontaktné údaje zákazníka (adresa bydliska, e-mailová adresa a/alebo telefónne číslo);
o    údaj o reklamovanom tovare, vrátane obstarávacej ceny tovaru a dátum predaja tovaru;
o    údaj o dôvodoch reklamácie a požiadavke zákazníka na spôsob vybavenia reklamácie;
o    údaj o dátume, kedy bola reklamácia vybavená, a o spôsobe jej vybavenia.
-    Pokiaľ zákazník odstúpi od zmluvy uzavretej s prevádzkovateľom, prevádzkovateľ za účelom vybavenia súvisiacich úkonov  spracúva osobné údaje zákazníka v nasledujúcom rozsahu:
o    meno a priezvisko zákazníka;
o    údaj o tovare, ktorého sa odstúpenie týka, vrátane obstarávacej ceny tovaru a dátum predaja tovaru;
o    údaj o spôsobe vrátenia peňazí zákazníkovi.
Pokiaľ nie je odstúpenie vyriešené priamo v lekárni, prevádzkovateľ spracúva tiež:
o    adresu bydliska zákazníka;
o    číslo účtu zákazníka;
o    kontaktné údaje zákazníka (e-mail a/alebo telefónne číslo).
-    Poskytnutie a spracúvanie týchto osobných údajov je nutné pre naplnenie vyššie uvedených účelov. Spracúvanie osobných údajov je súčasne nutné pre plnenie zmluvy uzavretej medzi zákazníkom a prevádzkovateľom, pre plnenie povinností prevádzkovateľa vyplývajúcich z právnych predpisov, a to hlavne z predpisov upravujúcich poskytovanie zdravotných služieb, zaobchádzanie s liečivami a ochrana spotrebiteľa, a rovnako pre ochranu oprávnených záujmov prevádzkovateľa z dôvodu preukázania súladu pri kontrolách zo strany orgánov dozoru a pre obhajobu a výkon práv prevádzkovateľa.
-    Poskytnutie osobných údajov je tak povinné a v prípade neposkytnutia požadovaných údajov nemôže prísť k uplatneniu práv zákazníka, ktoré mu vznikli zo zmluvy uzavretej s prevádzkovateľom.
-    Údaje uvedené v tomto odstavci III.2. prevádzkovateľ spracúva po dobu 5 rokov od vybavenia reklamácie či odstúpenia od zmluvy.


3.   Zákaznícky účet
-    Zriadenie zákazníckeho účtu sa riadi Podmienkami používania zákazníckeho účtu DocSimon (ďalej jen „Podmienky“). Zriadenie účtu je dobrovoľné a zákazník môže v internetovom obchode nakúpiť i v prípade, že si účet nezriadi.
-    Za účelom vedenia zákazníckeho účtu prevádzkovateľ spracúva osobné údaje zákazníka v nasledujúcom rozsahu:
o    meno, priezvisko, telefónne číslo a e-mailová adresa zákazníka;
o    fakturačná adresa (ulica, číslo popisné, mesto PSČ);
o    dodacia adresa, pokiaľ sa líši od fakturačnej adresy;
o    údaj o firme, IČ a DIČ, pokiaľ ho zákazník uvedie;
o    údaje zistené na základe nákupov uskutočnených zákazníkom v e-shope (výpis v odstavci III.1.)
-    Údaje uvedené v tomto odstavci III.3. prevádzkovateľ spracúva do doby zrušenia zákazníckeho účtu podľa Podmienok.


4.    Marketing
-    Pokiaľ zákazník udelí prevádzkovateľovi súhlas so spracúvaním jeho osobných údajov pre marketingové účely, prevádzkovateľ zákazníka oslovuje s ponukami zliav, výhod či iných akcií a s informáciami o produktoch a službách prevádzkovateľa či iných osôb, pričom tieto ponuky a informácie sú prispôsobované individuálnym záujmom zákazníka. Toto oslovovanie je vykonávané hlavne formou zasielania profilovaných obchodných oznámení elektronickými prostriedkami (telefón, e-mailová adresa), môžu však byť využité i iné spôsoby (napr. personalizácia stránok).
-    V rámci stanoveného účelu budú prevádzkovateľom vykonávané hlavne nasledujúce operácie (činnosti) spracúvania vedúce k danému účelu:
o    evidencia zákazníkov, ktorí dali súhlas so spracúvaním podľa tohto odstavca III.4.;
o    segmentácia pre zasielanie vhodných ponúk;
o    segmentácia pre zasielanie vhodných informácií;
o     vykonávanie prieskumu a vyhodnotenie trhu a nákupných zvyklostí zákazníkov;
o    personalizácia stránok www.docsimon.cz;
o    zasielanie obchodných oznámení profilovaných podľa preferencií zákazníka;
o    zasielanie informácií z oblasti zdravia, kozmetiky a starostlivosti o telo, vrátane pozvánok na vzdelávacie akcie a návrhov na doplnkové služby;
o    zasielanie tzv. transakčných oznámení týkajúcich sa udeleného súhlasu, možnosti zapojenia sa do rozšírených programov prevádzkovateľa.
-    Pre naplnenie vyššie uvedeného účelu je prevádzkovateľom vykonávané profilovanie (segmentácia hlavne podľa údajov o nákupoch vykonávaných zákazníkom v e-shope, podľa jeho preferencií a podľa spôsobu, akým používa stránky www.docsimon.cz), a to za účelom výberu vhodných ponúk zo strany prevádzkovateľa a pre zaistenie lepšieho používateľského komfortu a plnej funkcionality stránok.
-    Osobné údaje zákazníka sú spracúvané v rozsahu nutnom k splneniu vyššie uvedeného účelu, a to v nasledujúcom rozsahu:
o    údaje zistené na základe nákupov uskutočnených zákazníkom v e-shope (sumár v odstavci III.1.);
o    údaje o používaní stránok www.docsimon.sk;
o    údaje o on-line identifikátoroch (napr. IP adresa, MAC adresa, odtlačok zariadenia či prehliadača);
o    údaje o využívaní ponúk a informácií zasielaných prevádzkovateľom;
o    údaje o účasti v súťažiach a akciách prevádzkovateľa;
o    údaje z prieskumu  a o anketách prevádzkovateľa.
-    Právnym základom spracúvania je informovaný a dobrovoľný súhlas zákazníka, ktorý je udeľovaný prevádzkovateľom pre vyššie uvedený účel. Zákazník je oprávnený tento súhlas kedykoľvek odvolať (bližšie viz čl. V. týchto zásad).
-    Zákazník nie je povinný osobné údaje prevádzkovateľovi pre tento účel poskytovať a udeľovať súhlas. Pokiaľ zákazník súhlas neudelí či udelený súhlas odvolá, nebude zo strany prevádzkovateľa marketingovo oslovovaný. Udelený súhlasu nie je nutný pre vykonanie nákupu v e-shope.
-    Osobné údaje zákazníka budú pre vyššie uvedený účel spracúvané do doby, než zákazník odvolá súhlas, ktorý prevádzkovateľovi udelil, najdlhšie však po dobu 3 rokov od posledného nákupu, ktorý zákazník v e-shope vykonal.
-    Osobné údaje zákazníka sú po odvolaní súhlasu uchovávane na základe oprávneného záujmu prevádzkovateľa z dôvodu preukázania súladu pri kontrolách zo strany orgánov dozoru a pre obhajobu a výkon práv prevádzkovateľa, a to len v obmedzenom nutnom rozsahu po nutnú dobu.


5.    Personalizácia stránok
-    Za účelom poskytnutia čo najkvalitnejších služieb a vytvárania obsahu zaujímavého pre daného zákazníka prevádzkovateľ spracúva osobné údaje zákazníka a využíva ich pre personalizáciu internetových stránok tak, aby čo najviac zodpovedali záujmom zákazníka. Táto personalizácia spočíva napríklad v zobrazovaní naposledy prehliadaného tovaru či v návrhoch tovaru, ktorý by pre zákazníka mohol byť zaujímavý.
-    Osobné údaje zákazníka sú spracúvané v rozsahu nutnom k splneniu vyššie uvedeného účelu, a to v nasledujúcom rozsahu:
o    e-mail zákazníka;
o    údaje o používaní stránok www.docsimon.sk (údaje o prehliadaní tovaru a o frekvencií návštev stránok);
o    údaje o on-line identifikátoroch (napr. IP adresa, MAC adresa, odtlačok zariadenia či prehliadača).
-    Právnym základom pre toto spracúvanie je oprávnený záujem prevádzkovateľa.
-    Osobné údaje zákazníka budú pre vyššie uvedený účel spracúvané po dobu 45 dni od posledného nákupu, ktorý zákazník v e-shope vykonal.


6.    Odovzdanie zrovnávačom
Pokiaľ zákazník udelí prevádzkovateľovi súhlas s odovzdaním údajov o jeho nákupe za účelom zistenia spokojnosti zákazníka, prevádzkovateľ odovzdá e-mail zákazníka a informácie o jeho nákupe (druh, množstvo a cena tovaru) prevádzkovateľom cenových zrovnávačov Heureka.cz a Zboží.cz.
-    Prevádzkovateľom portálu Heureka.cz je spoločnosť Heureka Shopping s.r.o., IČ: 02387727, so sídlom Karolinská 650/1, Karlín, 186 00 Praha 8, zapísaná v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, oddiel C, vložka 218977.
-    Prevádzkovateľom portálu Zboží.cz je spoločnosť Seznam.cz, a.s., IČ: 26168685, so sídlom Praha 5 - Smíchov, Radlická 3294/10, PSČ 15000, zapísaná v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, oddiel B, vložka 6493.


IV.    Spôsob spracúvania, sprostredkovatelia a príjemcovia
 

1.    Osobné údaje budú spracúvané automatizovaným i manuálnym spôsobom vlastnými zamestnancami prevádzkovateľa alebo osobami v postavení sprostredkovateľov, ktorých prevádzkovateľ spracovaním osobných údajov poveril a s torými uzavrel príslušné zmluvy o spracúvaní osobných údajov (takáto osoba ďalej len „sprostredkovateľ“). Spracúvanie bude vykonávane rovnako prostriedkami výpočtovej techniky.


2.    Subjekt berie na vedomie, že prevádzkovateľ využíva k splneniu daného účelu sprostredkovateľov, ktorí majú prístup k nutnému rozsahu osobných údajov o príjemcovi pre splnenie svojej úlohy. Jedná sa o sprostredkovateľov hlavne z nasledujúcich kategórií:
-    osoby vykonávajúce účtovníctvo, audit, právne služby;
-    osoby poskytujúce IT služby;
-    osoby zaoberajúce sa marketingom;
-    osoby zaoberajúce sa spracúvaním tlačených materiálov;
-    osoby zaoberajúce sa vývojom, predajom a servisom lekárenských systémov;
-    osoby zaoberajúce sa vývojom a implementáciou podnikových systémov;
-    osoby zaoberajúce sa vývojom webových a mobilných aplikácií;
-    osoby zaoberajúce sa on-line komunikáciou, vrátane komunikácie na sociálnych sieťach;
-    osoby zaoberajúce sa zisťovaním zákazníckej spokojnosti.


3.    Osobné údaje príjemcu môžu byť poskytnuté tiež ďalším príjemcom, ktorí sú zapojení do prevádzky e-shopu. Týmito príjemcami sú hlavne osoby prevádzkujúce lekárne či výdajne zdravotníckych prostriedkov Dr.Max v ČR alebo zaisťujúce prepravu zásielok či prevádzkujúce zákazníkom zvolený typ úhrady tovaru.


4.    Aktuálny zoznam príjemcov, vrátane sprostredkovateľov,  je možné vyžiadať na kontaktoch prevádzkovateľa uvedených v čl. II odstavci 1 týchto zásad.


5.    Osobné údaje môžu byť rovnako poskytované orgánom verejnej moci oprávneným získavať osobné údaje podľa príslušných právnych predpisov. Spracúvanie osobných údajov týmito orgánmi verejnej moci musí byť v súlade s použitými pravidlami ochrany údajov pre daný účel spracúvania.


V.    Uplatnenie práv, odvolanie súhlasu
 

1.    Všetky otázky, poznámky či žiadosti týkajúce sa spracúvania osobných údajov, a to vrátane odvolania súhlasu so spracúvaním osobných údajov, môže subjekt smerovať na kontakty správcu uvedené v čl. II odst. 1 týchto zásad.


2.   Či je otázka v žiadosti príjemcu k spracúvaniu osobných údajov podľa predchádzajúceho odstavca uspokojivo vybavená, či má príjemcu inú otázku, môže sa obrátiť na poverencov prevádzkovateľa pre ochranu osobných údajov na kontaktoch uvedených v čl. II odstavec 2 týchto zásad.


3.    O ukončení zasielania obchodných oznámení elektronickými prostriedkami môže príjemca požiadať tiež spôsobom uvedeným v každom jednotlivom obchodnom oznámení.


4.    Žiadosť, otázka, odvolanie súhlasu, uplatnenie práva, žiadosť na prístup či iná žiadosť príjemcu bude po prijatí prevádzkovateľom spracúvaná bez zbytočného odkladu, v odôvodnených prípadoch najďalej do 1 mesiaca. Túto lehotu je možné v prípade potreby a s ohľadom na zložitosť a počet žiadosti predlžiť o ďalšie 2 mesiace. Odvolanie súhlasu k zasielaniu obchodných oznámení prostredníctvom elektronických kontaktov (telefón, e-mailová adresa) bude vybavené bez zbytočného predĺženia, najneskôr do 7 kalendárnych dní.


5.    V prípade potreby môžu byť pri vybavení požiadaviek podľa tohto článku V. zásad zo strany prevádzkovateľa vyžadované dodatočné informácie pre priradenie osoby ku konkrétnemu príjemcovi. V odôvodnených prípadoch, pre ochranu práv príjemcov, môže byť požadovaná kontrola/overenie identifikácie osoby žiadateľa.


6.    Orgánom dozoru pre spracúvanie osobných údajov je Úrad pre ochranu osobných údajov, ktorého kontaktné údaje sú uvedene na www.uoou.cz. Príjemca je oprávnený podať sťažnosť k orgánu dozoru.


VI.    Podrobné poučenie o právach
 

1.  Právo na prístup
-    Príjemca má právo získať od prevádzkovateľa potvrdenie, či sú jeho osobné údaje spracúvané, a pokiaľ áno, má právo požadovať informáciu o účele, kategóriách, zdrojoch, príjemcoch, dobe spracúvania, existencie práva na opravu, výmaz, obmedzenie, námietky a podanie sťažnosti u dozorného úradu.
-    Prevádzkovateľ má nastavené opatrenia, aby každému príjemcovi poskytol všetky informácie o oznámení a  spracúvaní. Prevádzkovateľ informácie poskytne elektronicky, poprípade písomne.
-    Prevádzkovateľ neodmietne vyhovieť žiadosti príjemcu pri výkone práv príjemcu, iba ak nemôže vierohodne zistiť totožnosť príjemcových údajov, ku ktorému sa dotýkajúce údaje viažu.
-    Všetky informácie, oznámenia a výkony sú udeľované bezplatne. Pokiaľ sú žiadosti podané príjemcom vyhodnotené ako zjavne nedôvodné alebo neprimerané, a hlavne pokiaľ sa opakujú, môže prevádzkovateľ buď: (i) uložiť primeraný poplatok zohľadňujúci administratívne náklady spojené s poskytnutím požadovaných informácií, oznámení alebo s učinením požadovaných výkonov, alebo (ii) odmietnuť žiadosti vyhovieť.
-    Pokiaľ má prevádzkovateľ dôvodné pochybnosti o totožnosti fyzickej osoby, ktorá podáva žiadosť, môže požiadať o poskytnutie dodatočných informácií nutných k potvrdeniu príjemcu.


2.    Právo na opravu
-    Príjemca má právo na to, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil nepresné osobné údaje, ktoré sa príjemcu týkajú.
-    S prihliadnutím k účelom spracúvania má príjemca tiež právo na doplnenie neúplných osobných údajov, a to i poskytnutie dodatočného prehlásenia.


3.    Právo na výmaz („právo byť zabudnutý“)
-    Príjemca má právo na to, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu vymazal osobné údaje, ktoré sa príjemcu týkajú, a prevádzkovateľ má povinnosť osobné údaje bez zbytočného odkladu vymazať, pokiaľ je daný jeden z týchto dôvodov:
a)    osobné údaje už nie sú potrebné pre účely, pre ktoré boli zhromaždené alebo inak spracúvané;
b)    príjemca odvolá súhlas, na ktorého základe boli údaje spracúvávane, a neexistuje žiadny ďalší právny dôvod pre spracúvanie;
c)    príjemca vznesie námietky proti spracúvaniu (podľa nižšie uvedeného „Práva vzniesť námietku“) a neexistujú žiadne prevažujúce oprávnené dôvody pre spracúvanie;
d)    osobné údaje boli spracúvane protiprávne;
e)    osobné údaje musia byť vymazané k splneniu právnej povinnosti stanovenej v práve Európskej únie alebo členského štátu, ktoré sa na prevádzkovateľa vzťahuje;
f)    osobné údaje boli zhromaždené v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti v prípade osoby mladšej 16 rokov, u ktorej musí k spracúvaniu podľa účinnej právnej úpravy dať súhlas osoba vykonávajúca rodičovskú zodpovednosť.
-    Vyššie uvedené sa neuplatní, pokiaľ je spracúvanie nutné:
a)    pre výkon práva na slobodu prejavu a informácie;
b)    pre splnenie právnej povinnosti, u ktorej sa vyžaduje spracúvanie podľa právnych predpisov, alebo pre splnenie úlohy vo  verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci, ktorou je prevádzkovateľ poverený;
c)    z dôvodu verejného záujmu v oblasti verejného zdravia;
d)    pre účely archivácie vo verejnom záujme, pre účely vedeckého či historického výskumu či pre štatistické účely, pokiaľ je pravdepodobné, že by vyššie uvedené právo znemožnilo alebo vážne ohrozilo splnenie cieľov uvedeného spracúvania;
e)    pre určenie, výkon alebo obhajobu právnych nárokov.


4.    Právo na obmedzenie spracúvania
-    Príjemca má právo na to, aby prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie, v ktoromkoľvek z týchto prípadov:
a)    pokiaľ príjemca popiera presnosť osobných údajov, a to na dobu potrebnú k tomu, aby prevádzkovateľ mohol presnosť osobných údajov overiť;
b)    spracúvanie je protiprávne a príjemca odmieta výmaz osobných údajov a žiada namiesto toho o obmedzenie ich použitia;
c)    prevádzkovateľ už osobné údaje nepotrebuje pre účely spracúvania, ale príjemca ich požaduje pre určenie, výkon alebo obhajobu právnych nárokov;
d)    pokiaľ príjemca vzniesol námietku proti spracúvaniu, pokiaľ nebude overené, či oprávnené dôvody prevádzkovateľa prevládajú nad oprávnenými dôvodmi príjemcu.
-    Pokiaľ bolo spracúvanie obmedzené podľa vyššie uvedeného „Práva na obmedzenie spracúvania“, môžu byť tieto osobné údaje, s výnimkou ich uloženia, spracúvania len so súhlasom príjemcu, alebo z dôvodu určenia, výkonu alebo obhajoby právnych nárokov, z dôvodu ochrany práv inej fyzickej alebo právnickej osoby alebo z dôvodu dôležitého verejného záujmu Európskej únie alebo niektorého členského štátu.


5.    Právo na prenosnosť údajov
-    Príjemca má právo získať osobné údaje, ktoré sa ho týkajú, ktoré oznámil prevádzkovateľovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte, a právo odovzdať tieto údaje inému prevádzkovateľovi,  bez toho aby tomu prevádzkovateľ, ktorému boli osobné údaje poskytnuté, bránil, a to v prípade, že:
a)    spracúvanie je založené na súhlase alebo na zmluve; alebo
b)    spracúvanie sa vykonáva automatizovane.
-    Predmetom „Práva na prenosnosť“ nie sú dáta získané činnosťou prevádzkovateľa.
-    Pri výkone svojho práva na prenosnosť údajov má príjemca právo na to, aby osobné údaje boli odovzdané priamo prevádzkovateľovi  druhému, ak je to technicky vykonateľné.
-    Výkonom vyššie uvedeného „Práva na prenosnosť údajov“ nie je dotknuté vyššie uvedené „Právo na výmaz“.
-    Vyššie uvedeným „Právom na prenosnosť údajov“ nesmú byť  nepriaznivo dotknuté práva a slobody iných osôb.


6.    Právo vzniesť námietku
-    Z dôvodov týkajúcich sa konkrétnej situácie príjemcu, má príjemca právo kedykoľvek vzniesť námietku proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa ho týkajú a ktoré sú spracúvané na základe právneho dôvodu spočívajúceho v oprávnenom záujme prevádzkovateľa.
-    Pokiaľ sú osobné údaje spracúvané pre účely priameho marketingu (na základe oprávneného záujmu), má príjemca právo vzniesť kedykoľvek námietku proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa ho týkajú, k takému účelu, čo zahrňuje i profilovanie, pokiaľ sa týka priameho marketingu. Pokiaľ vznesie príjemca námietku proti spracúvaniu pre účely priameho marketingu, nebudú už osobné údaje pre tieto účely spracúvané.
-    Pokiaľ sú osobné údaje spracúvané pre účely obrany proti nárokom príjemcu, vymáhanie pohľadávok prevádzkovateľa, k doloženiu súladu pri vykonávaní kontroly zo strany orgánu dozoru, má príjemca právo vzniesť kedykoľvek námietku. Prevádzkovateľ na základe tejto námietky preskúma spracúvanie a osobné údaje ďalej nespracúva, pokiaľ nebudú existovať závažné oprávnené dôvody pre spracúvanie, ktoré prevažujú nad záujmami alebo právami a slobodami príjemcu, alebo pre určenie, výkon alebo obhajobu právnych nárokov.


7.    Automatizované individuálne rozhodovanie, vrátane profilovania
-   Príjemca má právo nebyť predmetom žiadneho rozhodnutia založeného výhradne na automatizovanom spracúvaní, vrátane profilovania, ktoré má pre príjemcu právne účinky alebo sa ho  obdobným spôsobom významne dotýka.
-    Profilovanie, ktoré je prevádzkovateľom vykonávane, nemá pre príjemcu právne účinky, ani sa ho významne nedotýka.

 

Státní ústav pro kontrolu léčiv, Šrobárova 48, 100 41 Praha 10, www.sukl.cz

Hlásenie nežiadúcich účinkov
© Česká lékárna Holding a.s. Všetky práva vyhradené. v2

info  Pri poskytovaní našich služieb nám pomáhajú súbory cookie. Využívaním našich služieb s ich používaním súhlasíte.