0,00 €
mena
0

Ochrana osobných údajov v e-shope DocSimon


I.    Úvod


1.    Účelom tohto dokumentu Ochrana osobných údajov v e-shope DocSimon (ďalej len „zásady“) je podrobné vysvetlenie podmienok spracovania osobných údajov, ku ktorému dochádza zo strany spoločnosti ČESKÁ LÉKÁRNA HOLDING, a.s., IČ: 28511298, sídlom Nové sady 996/25, Staré Brno, 602 00 Brno, zapísanej v obchodnom registri vedenom Krajským súdom v Brne, odd. B, vložka 6919 (ďalej len „správca“), pri prevádzke e-shopu DocSimon umiestneného na stránkach www.docsimon.sk (ďalej len „e-shop“). Správca určuje účel a prostriedky spracovania osobných údajov v e-shope. Mimo prevádzku e-shopu správca prevádzkuje tiež sieť lekárni a výdajni zdravotníckych prostriedkov Dr.Max v Českej republike (spoločne ďalej len „lekáreň“).
2.     Pri prevádzke e-shopu sú spracovávane osobné údaje zákazníka, ktorý je fyzickou osobou a ktorý vykoná v e-shope   nákup či rezerváciu tovaru (ďalej takisto len „zákazník“ či „subjekt“). Osobným údajom je akákoľvek informácia týkajúca sa určeného alebo určiteľného subjektu údajov. Subjekt sa považuje za určený alebo určiteľný, ak je možné subjekt priamo či nepriamo identifikovať hlavne na základe čísla, kódu alebo jedného či viac prvkov, špecifických pre jeho fyzickú, fyziologickú, psychickú, ekonomickú, kultúrnu alebo sociálnu identitu; osobným údajom je napríklad meno, priezvisko, e-mail, mobilní telefón; osobný údajom môže v spojení s ďalším osobným údajom byť i údaj o nákupnej preferencii (spoločne ďalej len „osobný údaj“ či „údaj“).
3.    Osobné údaje subjektu sú spracovávane v súlade s týmito zásadami. Spracovaním osobných údajov je akákoľvek operácia alebo sústava operácií robená s osobnými údajmi automatizovane alebo manuálne, prostriedkami výpočtovej techniky i inými prostriedkami, a to hlavne zhromažďovanie, ukladanie na nosiče informácií, sprístupňovanie, úprava alebo pozmenenie, vyhľadávanie, používanie, odovzdávanie, uchovávanie, triedenie alebo kombinovanie, blokovanie a likvidácia (ďalej len „spracovanie“).
4.     Subjekt je povinný si tieto zásady starostlivo preštudovať skôr , než vykoná nákup tovaru v e-shope či než udelí súhlas. V prípade, že subjekt ktorémukoľvek bodu alebo podmienke podľa týchto zásad nerozumie, môže sa obrátiť na správcu v kontaktoch uvedených nižšie.
5.    K ochrane poskytnutých osobných údajov pristupuje správca s vysokou starostlivosťou. Osobné údaje sú správcom spracovávane transparentne a v súladu s danou účinnou právnou úpravou.
6.    Správca zásadne zhromažďuje len tie osobné údaje, ktoré skutočne potrebuje k stanovenému účelu. Správca všetko  koná tak, aby priebežne hodnotil spracovanie, či už z hľadiska patričného zabezpečenia, minimalizácie osobných údajov, takisto i z hľadiska transparentnosti, korektnosti a zákonnosti.  Správca dodržuje zásadu zodpovednosti, integrity, dôvernosti, presnosti a obmedzenie uloženia.
7.    Správca pri prevádzke e-shopu nespracováva zvláštne kategórie osobných údajov, akými sú údaje hovoriace o rasovom alebo etnickom pôvode, politických názoroch, členstve v odboroch, náboženskom vyznaní či filozofickom presvedčení, zdravotnom stavu, sexuálnom živote či sexuálnej orientácii subjektu. V rámci prevádzky e-shopu sú síce spracovávané mimo iné i údaje o liečivých prípravkoch, zdravotníckych prostriedkoch a potravinách pre zvláštne lekárske účely (spoločne ďalej len „prípravok“), ktorý si zákazník objednal, tieto údaje však nevypovedajú o zdravotnom stave zákazníka, pretože správcom nie je zisťovane, pre koho je daný prípravok určený a ani k takému zisteniu nie je možné pri spracovaní údajov pre daný účel prísť. Pokiaľ napríklad zákazník objedná v e-shopu prípravok, ktorý je určený pre jeho rodinného príslušníka, objednávka bude správcom zaznamenaná s údajmi zákazníka, ktorý ju vykonal, táto skutočnosť každopádne nevypovedá o zdravotnom stave tohoto zákazníka.
8.    Tieto zásady sú platné a účinné od 25.05.2018. Správca je oprávnený v prípade potreby zásady zmeniť, avšak toto nemá dopad na podmienky už odsúhlaseného spracovania. Pri používaní e-shopu je subjekt povinný znenie zásad pravidelne kontrolovať.
 

II.    Kontaktné údaje správcu


1.    Kontaktné údaje správcu sú nasledujúce:
a)    [email protected]
b)    00420 844 909 909 (volanie je spoplatnené podľa cenníka daného operátora)
c)    ČESKÁ LÉKÁRNA HOLDING, a.s., Kontaktné centrum Dr.Max, Nové sady 996/25, 602 00 Brno Česká republika
2.    Správca menoval poverenca pre ochranu osobných údajov, ktorého kontaktné údaje sú nasledujúce:
a)    [email protected]
b)    ČESKÁ LÉKÁRNA HOLDING, a.s., Poverenec pre ochranu osobných údajov, Nové sady 996/25, 602 00 Brno
 

III.    Spracovávané osobné údaje, právny základ, účely a doba spracovania


1.   Nákup tovaru
-    Za účelom prijatia objednávky, uzavretia a plnenia kúpnej zmluvy so zákazníkom správca spracováva osobné údaje zákazníka v nasledujúcom rozsahu:
o    meno, priezvisko, telefónne číslo a e-mailová adresa zákazníka;
o    údaje o objednanom tovare (druh, množstvo, cena);
o    údaj o zvolenej platobnej metóde;
o    údaj o zvolenom spôsobe dodania tovaru;
o    fakturačná adresa (ulica, číslo popisné, mesto PSČ);
o    dodacia adresa, pokiaľ je tovar zaslaný na adresu určenú zákazníkom a táto adresa sa líši od fakturačnej adresy;
o    údaj o mieste, kde si zákazník praje tovar vyzdvihnúť, pokiaľ zákazník zvolí možnosť osobného odberu;
o    údaj o firme, IČ a DIČ, pokiaľ ho zákazník uvedie;
o    prípadná poznámka k objednávke, pokiaľ si zákazník uvedie;
o    údaj o komunikácii medzi správcom a zákazníkom súvisiaci s nákupom.
-    Poskytnutie a spracovanie týchto osobných údajov je nutné pre naplnenie hore uvedeného účelu. Spracovanie osobných údajov je súčasne nutné pre vykonanie opatrení prijatých pred uzavretím zmluvy a pre plnenie zmluvy uzavretej medzi zákazníkom a správcom, pre plnenie povinností správcu vyplývajúcich z právnych predpisov, a to hlavne z predpisov upravujúcich poskytovanie zdravotných služieb, zaobchádzanie s liečivami a ochranu spotrebiteľa, a rovnako pro ochranu oprávnených záujmov správcu z dôvodu preukázania súladu pri kontrolách zo strany orgánov dozoru a pre obhajobu a výkon práv správcu.
-    Údaje uvedené v tomto odstavci III.1. správca spracováva po dobu 5 rokov od uzavretia kúpnej zmluvy. Daňové doklady, ktoré môžu obsahovať osobné údaje, sa potom uchovávajú po dobu 10 rokov od konca zdaňovacieho obdobia, v ktorom sa plnenie uskutočnilo.
2.    Reklamácia a odstúpenie od zmluvy
-    Za účelom vybavenia reklamácie zákazníka správca spracováva osobné údaje zákazníka v nasledujúcom rozsahu:
o    meno a priezvisko zákazníka;
o    kontaktné údaje zákazníka (adresa bydliska, e-mailová adresa a/nebo telefónne číslo);
o    údaj o reklamovanom tovare, vrátane obstarávacej ceny tovaru a dátum predaja tovaru;
o    údaj o dôvodoch reklamácie a požiadavke zákazníka na spôsob vybavenia reklamácie;
o    údaj o dátume, kedy bola reklamácia vybavená, a o spôsobe jej vybavenia.
-    Pokiaľ zákazník odstúpi od zmluvy uzavretej so správcom, správca za účelom vybavenia súvisiacich úkonov  spracováva osobné údaje zákazníka v nasledujúcom rozsahu:
o    meno a priezvisko zákazníka;
o    údaj o tovare, ktorého sa odstúpenie týka, vrátane obstarávacej ceny tovaru a dátum predaja tovaru;
o    údaj o spôsobe vrátenia peňazí zákazníkovi.
Pokiaľ nie je odstúpenie vyriešené priamo v lekárni, správca spracováva tiež:
o    adresu bydliska zákazníka;
o    číslo účtu zákazníka;
o    kontaktné údaje zákazníka (e-mail a/nebo telefónne číslo).
-    Poskytnutie a spracovanie týchto osobných údajov je nutné pre naplnenie vyššie uvedených účelov. Spracovanie osobných údajov je súčasne nutné pre plnenie zmluvy uzavretej medzi zákazníkom a správcom, pre plnenie povinností správcu vyplývajúcich z právnych predpisov, a to hlavne z predpisov upravujúcich poskytovanie zdravotných služieb, zaobchádzanie s liečivami a ochrana spotrebiteľa, a rovnako pre ochranu oprávnených záujmov správcu z dôvodu preukázania súladu pri kontrolách zo strany orgánov dozoru a pro obhajobu a výkon práv správcu.
-    Poskytnutie osobných údajov je tak povinné a v prípade neposkytnutia požadovaných údajov nemôže prísť k uplatnenie práv zákazníka, ktoré mu vznikli zo zmluvy uzavretej so správcom.
-    Údaje uvedené v tomto odstavci III.2. správca spracováva po dobu 5 rokov od vybavenia reklamácie či odstúpenia od zmluvy.
3.   Zákaznícky účet
-    Zriadenie zákazníckeho účtu sa riadi Podmienkami používania zákazníckeho účtu DocSimon (ďalej jen „Podmienky“). Zriadenie účtu je dobrovoľné a zákazník môže v internetovom obchode nakúpiť i v prípade, že si účet nezriadi.
-    Za účelom vedenia zákazníckeho účtu správca spracováva osobné údaje zákazníka v nasledujúcom rozsahu:
o    meno, priezvisko, telefónne číslo a e-mailová adresa zákazníka;
o    fakturačná adresa (ulica, číslo popisné, mesto PSČ);
o    dodacia adresa, pokiaľ sa líši od fakturačnej adresy;
o    údaj o firme, IČ a DIČ, pokiaľ ho zákazník uvedie;
o    údaje zistené na základe nákupov uskutočnených zákazníkom v e-shope (výpis v odstavci III.1.)
-    Údaje uvedené v tomto odstavci III.3. správca spracováva do doby zrušenia zákazníckeho účtu podľa Podmienok.
4.    Marketing
-    Pokiaľ zákazník udelí správcovi súhlas so spracovaním jeho osobných údajov pre marketingové účely, správca zákazníka oslovuje s ponukami zliav, výhod či iných akcií a s informáciami o produktoch a službách správcu či iných osôb, pričom tieto ponuky a informácie sú prispôsobované individuálnym záujmom zákazníka. Toto oslovovanie je vykonávané hlavne formou zasielania profilovaných obchodných oznámení elektronickými prostriedkami (telefón, e-mailová adresa), môžu však byť využité i iné spôsoby (napr. personalizácia stránok).
-    V rámci stanoveného účelu budú správcom vykonávané hlavne nasledujúce operácie (činnosti) spracovania vedú k danému účelu:
o    evidencia zákazníkov, ktorí dali súhlas so spracovaním podľa tohto odstavca III.4.;
o    segmentácia pre zasielanie vhodných ponúk;
o    segmentácia pre zasielanie vhodných informácií;
o     vykonávanie prieskumu a vyhodnotenie trhu a nákupných zvyklostí zákazníkov;
o    personalizácia stránok www.docsimon.cz;
o    zasielanie obchodných oznámení profilovaných podľa preferencií zákazníka;
o    zasielanie informácií z oblasti zdravia, kozmetiky a starostlivosti o telo, vrátane pozvánok na vzdelávacie akcie a návrhov na doplnkové služby;
o    zasielanie tzv. transakčných oznámení týkajúcich sa udeleného súhlasu, možnosti zapojenia sa do rozšírených programov správcu.
-    Pre naplnenie vyššie uvedeného účelu je správcom vykonávané profilovanie (segmentácia hlavne podľa údajov o nákupoch vykonávaných zákazníkom v e-shope, podľa jeho preferencií a podľa spôsobu, akým používa stránky www.docsimon.cz), a to za účelom výberu vhodných ponúk zo strany správcu a pre zaistenie lepšieho používateľského komfortu a plnej funkcionality stránok.
-    Osobné údaje zákazníka sú spracovávané v rozsahu nutnom k splneniu vyššie uvedeného účelu, a to v nasledujúcom rozsahu:
o    údaje zistené na základe nákupov uskutočnených zákazníkom v e-shope (sumár v odstavci III.1.);
o    údaje o používaní stránok www.docsimon.cz;
o    údaje o on-line identifikátoroch (napr. IP adresa, MAC adresa, odtlačok zariadenia či prehliadača);
o    údaje o využívaní ponúk a informácií zasielaných správcom;
o    údaje o účasti v súťažiach a akciách správcu;
o    údaje z prieskume a anketách správcu.
-    Právnym základom spracovania je informovaný a dobrovoľný súhlas zákazníka, ktorý je udeľovaný správcom pre vyššie uvedený účel. Zákazník je oprávnený tento súhlas kedykoľvek odvolať (bližšie viz čl. V. týchto zásad).
-    Zákazník nie je povinný osobné údaje správcovi pre tento účel poskytovať a udeľovať súhlas. Pokiaľ zákazník súhlas neudelí či udelený súhlas odvolá, nebude zo strany správcu marketingovo oslovovaný. Udelený súhlasu nie je nutné pre vykonanie nákupu v e-shopu.
-    Osobné údaje zákazníka budú pre vyššie uvedený účel spracovávane do doby, než zákazník odvolá súhlas, ktorý správcovi udelil, najďalej však po dobu 3 rokov od posledného nákupu, ktorý zákazník v e-shopu vykonal.
-    Osobné údaje zákazníka sú po odvolaní súhlasu uchovávane na základe oprávneného záujmu správcu z dôvodu preukázania súladu pri kontrolách zo strany orgánov dozoru a pre obhajobu a výkon práv správcu, a to len v obmedzenom nutnom rozsahu po nutnú dobu.
5.    Personalizácia stránok
-    Za účelom poskytnutia čo najkvalitnejších služieb a vytvárania obsahu zaujímavého pre daného zákazníka správca spracováva osobné údaje zákazníka a využíva ich pre personalizáciu internetových stránok tak, aby čo najviac zodpovedali záujmom zákazníka. Táto personalizácia spočíva napríklad v zobrazovaní naposledy prehliadaného tovaru či v návrhoch tovaru, ktorý by pre zákazníka mohol byť zaujímavý.
-    Osobné údaje zákazníka sú spracovávane v rozsahu nutnom k splneniu vyššie uvedeného účelu, a to v nasledujúcom rozsahu:
o    e-mail zákazníka;
o    údaje o používaní stránok www.docsimon.cz (údaje o prehliadaní tovaru a o frekvencií návštev stránok);
o    údaje o on-line identifikátoroch (napr. IP adresa, MAC adresa, odtlačok zariadenia či prehliadača).
-    Právnym základom pre toto spracovanie je oprávnený záujem správcu.
-    Osobné údaje zákazníka budú pre vyššie uvedený účel spracovávane po dobu 45 dni od posledného nákupu, ktorý zákazník v e-shopu vykonal.
6.    Odovzdanie zrovnávačom
Pokiaľ zákazník udelí správcovi súhlas s odovzdaním údajov o jeho nákupe za účelom zistenia spokojnosti zákazníka, správca odovzdá e-mail zákazníka a informácie o jeho nákupe (druh, množstvo a cena tovaru) prevádzkovateľom cenových zrovnávačov Heureka.cz a Zboží.cz.
-    Prevádzkovateľ portálu Heureka.cz je spoločnosť Heureka Shopping s.r.o., IČ: 02387727, so sídlom Karolinská 650/1, Karlín, 186 00 Praha 8, zapísaná v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, oddiel C, vložka 218977.
-    Prevádzkovateľ portálu Zboží.cz je spoločnosť Seznam.cz, a.s., IČ: 26168685, so sídlom Praha 5 - Smíchov, Radlická 3294/10, PSČ 15000, zapísaná v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, oddiel B, vložka 6493.


IV.    Spôsob spracovania, spracovatelia a príjemcovia


1.    Osobné údaje budú spracovávane automatizovaným i manuálnym spôsobom vlastnými zamestnanci správcu alebo osobami v postavení spracovateľov, ktorých správca spracovaním osobných údajov poveril a s ktorými uzavrel príslušné zmluvy o spracovaní osobných údajov (takáto osoba ďalej len „spracovateľ“). Spracovanie bude vykonávane rovnako prostriedkami výpočtovej techniky.
2.    Subjekt berie na vedomie, že správca využíva k splneniu daného účelu spracovateľov, ktorí majú prístup k nutnému rozsahu osobných údajov subjektu pre splnenie svojej úlohy. Jedná sa o spracovateľov hlavne z nasledujúcich kategórií:
-    osoby vykonávajúce účtovníctvo, audit, právne služby;
-    osoby poskytujúce IT služby;
-    osoby zaoberajúce sa marketingom;
-    osoby zaoberajúce sa spracovaním tlačených materiálov;
-    osoby zaoberajúce sa vývojom, predajom a servisom lekárenských systémov;
-    osoby zaoberajúce sa vývojom a implementáciou podnikových systémov;
-    osoby zaoberajúce sa vývojom webových a mobilných aplikácií;
-    osoby zaoberajúce sa on-line komunikáciou, vrátane komunikácie na sociálnych sieťach;
-    osoby zaoberajúce sa zisťovaním zákazníckej spokojnosti.
3.    Osobné údaje subjektu môžu byť poskytnuté tiež ďalším príjemcom, ktorí sú zapojení do prevádzky e-shopu. Týmito príjemcami sú hlavne osoby prevádzkujúce lekárne či výdajne zdravotníckych prostriedkov Dr.Max v ČR alebo zaisťujúce prepravu zásielok či prevádzkujúce zákazníkom zvolenú typ úhrady tovaru.
4.    Aktuálny zoznam príjemcov, vrátane spracovateľov,  je možné vyžiadať na kontaktoch správcu uvedených v čl. II odstavci 1 týchto zásad.
5.    Osobné údaje môžu byť rovnako poskytované orgánom verejnej moci oprávneným získavať osobné údaje podľa príslušných právnych predpisov. Spracovanie osobných údajov týmito orgánmi verejnej moci musí byť v súlade s použiteľnými pravidlami ochrany údajov pre daný účel spracovania.


V.    Uplatnenie práv, odvolanie súhlasu


1.    Všetky otázky, poznámky či žiadosti týkajúce sa spracovania osobných údajov, a to vrátane odvolania súhlasu so spracovaním osobných údajov, môže subjekt smerovať na kontakty správcu uvedené v čl. II odst. 1 týchto zásad.
2.    Nie je otázka či žiadosť subjektu k spracovaniu osobných údajov podľa predchádzajúceho odstavca uspokojivo vybavená, či má subjekt inú otázku, môže sa obrátiť na poverencov správcu pre ochranu osobných údajov na kontaktoch uvedených v čl. II odstavec 2 týchto zásad.
3.    O ukončení zasielania obchodných oznámení elektronickými prostriedkami môže subjekt požiadať tiež spôsobom uvedeným v každom jednotlivom obchodnom oznámení.
4.    Žiadosť, otázka, odvolanie súhlasu, uplatnenie práva, žiadosť na prístup či iný žiadosť subjektu bude po prijatí správcom spracovaná bez zbytočného odkladu, v odôvodnených prípadoch najďalej do 1 mesiaca. Túto lehotu je možné v prípade potreby a s ohľadom na zložitosť a počet žiadosti predlžiť o ďalšie 2 mesiace. Odvolanie súhlasu k zasielaniu obchodných oznámení prostredníctvom elektronických kontaktov (telefón, e-mailová adresa) bude vybavené bez zbytočného predĺženia, najneskôr do 7 kalendárnych dní.
5.    V prípade potreby môžu byť pri vybavení požiadaviek podľa tohto článku V. zásad zo strany správcu vyžadované dodatočné informácie pre priradenie osoby ku konkrétnemu subjektu. V odôvodnených prípadoch, pre ochranu práv subjektov, môže byť požadovaná kontrola/overenie identifikácie osoby žiadateľa.
6.    Orgánom dozoru pro spracovanie osobných údajov je Úrad pre ochranu osobných údajov, ktorého kontaktné údaje sú uvedene na www.uoou.cz. Subjekt je oprávnený podať sťažnosť k orgánu dozoru.


VI.    Podrobné poučenie o právach


1.  Právo na prístup
-    Subjekt má právo získať od správcu potvrdenie, či sú jeho osobné údaje spracovávané, a pokiaľ áno, má právo požadovať informáciu o účele, kategóriách, zdrojoch, príjemcoch, dobe spracovania, existencie práva na opravu, výmaz, obmedzenie, námietky a podanie sťažnosti u dozorného úradu.
-    Správca má nastavené opatrenia, aby každému subjektu poskytol všetky informácie o oznámení a  spracovaní. Správca informácie poskytne elektronicky, poprípade písomne.
-    Správca neodmietne vyhovieť žiadosti subjektu pri výkone práv subjektu, iba ak nemôže vierohodne zistiť totožnosť subjektu údajov, ku ktorému sa dotýkajúce údaje viažu.
-    Všetky informácie, oznámenia a úkony sú udeľované bezplatne. Pokiaľ sú žiadosti podané subjektom vyhodnotené ako zjavne nedôvodné nebo neprimerané, a hlavne pokiaľ sa opakujú, môže správca buď: (i) uložiť primeraný poplatok zohľadňujúci administratívne náklady spojené s poskytnutím požadovaných informácií, oznámení alebo s učinením požadovaných úkonov, alebo (ii) odmietnuť žiadosti vyhovieť.
-    Pokiaľ má správca dôvodné pochybnosti o totožnosti fyzickej osoby, ktorá podáva žiadosť, môže požiadať o poskytnutie dodatočných informácií nutných k potvrdeniu subjektu.
2.    Právo na opravu
-    Subjekt má právo na to, aby správca bez zbytočného odkladu opravil nepresné osobné údaje, ktoré sa subjektu týkajú.
-    S prihliadnutím k účelom spracovania má subjekt tiež právo na doplnenie neúplných osobných údajov, a to i poskytnutie dodatočného prehlásenia.
3.    Právo na výmaz („právo byť zabudnutý“)
-    Subjekt má právo na to, aby správca bez zbytočného odkladu vymazal osobné údaje, ktoré sa subjektu týkajú, a správca má povinnosť osobné údaje bez zbytočného odkladu vymazať, pokiaľ je daný jeden z týchto dôvodov:
a)    osobné údaje už nie sú potrebné pre účely, pre ktoré boli zhromaždené alebo inak spracované;
b)    subjekt odvolá súhlas, na ktorého základe boli údaje spracovávane, a neexistuje žiadny ďalší právny dôvod pre spracovanie;
c)    subjekt vznesie námietky proti spracovaniu (podľa nižšie uvedeného „Práva vzniesť námietku“) a neexistujú žiadne prevažujúce oprávnené dôvody pre spracovanie;
d)    osobné údaje boli spracovane protiprávne;
e)    osobné údaje musia byť vymazané k splneniu právnej povinnosti stanovenej v práve Európskej únie alebo členského štátu, ktoré sa na správcu vzťahuje;
f)    osobné údaje boli zhromaždené v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti v prípade osoby mladšej 16 rokov, u ktorej musí k spracovaniu podľa účinnej právnej úpravy dať súhlas osoba vykonávajúca rodičovskú zodpovednosť.
-    Vyššie uvedené sa neuplatní, pokiaľ je spracovanie nutné:
a)    pre výkon práva na slobodu prejavu a informácie;
b)    pre splnenie právnej povinnosti, u ktorej vyžaduje spracovanie podľa právnych predpisov, alebo pre splnenie úlohy prevedeného vo  verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci, ktorým je správca poverený;
c)    z dôvodu verejného záujmu v oblasti verejného zdravia;
d)    pre účely archivácie vo verejnom záujme, pre účely vedeckého či historického výskumu či pre štatistické účely, pokiaľ je pravdepodobné, že by vyššie uvedené právo znemožnilo alebo vážne ohrozilo splnenie cieľov uvedeného spracovania;
e)    pre určenie, výkon alebo obhajobu právnych nárokov.
4.    Právo na obmedzenie spracovania
-    Subjekt má právo na to, aby správca obmedzil spracovanie, v ktoromkoľvek z týchto prípadov:
a)    pokiaľ subjekt popiera presnosť osobných údajov, a to na dobu potrebnú k tomu, aby správca mohol presnosť osobných údajov overiť;
b)    spracovanie je protiprávne a subjekt odmieta výmaz osobných údajov a žiada namiesto toho o obmedzenie ich použitia;
c)    správca už osobné údaje nepotrebuje pre účely spracovania, ale subjekt ich požaduje pre určenie, výkon alebo obhajobu právnych nárokov;
d)    pokiaľ subjekt vzniesol námietku proti spracovaniu, pokiaľ nebude overené, či oprávnené dôvody správcu prevládajú nad oprávnenými dôvodmi subjektu.
-    Pokiaľ bolo spracovanie obmedzené podľa vyššie uvedeného „Práva na obmedzenie spracovania“, môžu byť tieto osobné údaje, s výnimkou ich uloženia, spracovania len so súhlasom subjektu, alebo z dôvodu určenia, výkonu alebo obhajoby právnych nárokov, z dôvodu ochrany práv inej fyzickej alebo právnickej osoby alebo z dôvodu dôležitého verejného záujmu Európskej únie alebo niektorého členského štátu.
5.    Právo na prenositeľnosť údajov
-    Subjekt má právo získať osobné údaje, ktoré sa ho týkajú, ktoré oznámil správcovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte, a právo odovzdať tieto údaje inému správcovi,  bez toho aby tomu správca, ktorému boli osobné údaje poskytnuté, bránil, a to v prípade, že:
a)    spracovanie je založené na súhlase alebo na zmluve; alebo
b)    spracovanie sa vykonáva automatizovane.
-    Predmetom „Práva na prenositeľnosť“ nie sú dáta získané činnosťou správcu.
-    Pri výkone svojho práva na prenositeľnosť údajov má subjekt právo na to, aby osobné údaje boli odovzdané priamo správcom správcovi druhému, ak je to technicky vykonateľné.
-    Výkonom vyššie uvedeného „Práva na prenositeľnosť údajov“ nie je dotknuté vyššie uvedené „Právo na výmaz“.
-    Vyššie uvedeným „Právom na prenositeľnosť údajov“ nesmú byť  nepriaznivo dotknuté práva a slobody iných osôb.
6.    Právo vzniesť námietku
-    Z dôvodov týkajúcich sa konkrétnej situácie subjektu, má subjekt právo kedykoľvek vzniesť námietku proti spracovaniu osobných údajov, ktoré sa ho týkajú a ktoré sú spracovávane na základe právneho dôvodu spočívajúceho v oprávnenom záujme správcu.
-    Pokiaľ sú osobné údaje spracovane pre účely priameho marketingu (na základe oprávneného záujmu), má subjekt právo vzniesť kedykoľvek námietku proti spracovaniu osobných údajov, ktoré sa ho týkajú, k takému účelu, čo zahrňuje i profilovanie, pokiaľ sa týka priameho marketingu. Pokiaľ vznesie subjekt námietku proti spracovaniu pre účely priameho marketingu, nebudú už osobné údaje pre tieto účely spracovávane.
-    Pokiaľ sú osobné údaje spracovávane pre účely obrany proti nárokom subjektu, vymáhanie pohľadávok správcu, k doloženiu súladu pri vykonávaní kontroly zo strany orgánu dozoru, má subjekt právo vzniesť kedykoľvek námietku. Správca na základe tejto námietky preskúma spracovanie a osobné údaje ďalej nespracováva, pokiaľ nebudú existovať závažné oprávnené dôvody pre spracovanie, ktoré prevažujú nad záujmami alebo právami a slobodami subjektu údajov, alebo pre určenie, výkon alebo obhajobu právnych nárokov.
7.    Automatizované individuálne rozhodovanie, vrátane profilovania
-    Subjekt má právo nebyť predmetom žiadneho rozhodnutia založeného výhradne na automatizovanom spracovaní, vrátane profilovania, ktoré má pre subjekt právne účinky alebo sa ho  obdobným spôsobom významne dotýka.
-    Profilovanie, ktoré je správcom vykonávane, nemá pre subjekt právne účinky, ani sa ho významne nedotýka.
 

Státní ústav pro kontrolu léčiv, Šrobárova 48, 100 41 Praha 10, www.sukl.cz

Hlásenie nežiadúcich účinkov
© Česká lékárna Holding a.s. Všetky práva vyhradené.

info  Pri poskytovaní našich služieb nám pomáhajú súbory cookie. Využívaním našich služieb s ich používaním súhlasíte.